Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định công thức của ancol đơn chức Y chứa 60% khối lượng cacbon trong phân tử?

CHIA SẺ
Khi làm bay hơi 15 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 8 gam oxi đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của ancol trên … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 Chương VIII. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic thì thu được 4,48 lít CO2 ở \(0^\circ C\) và 2atm. Khối lượng của ancol etylic là bao nhiêu?

2. Khi làm bay hơi 15 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 8 gam oxi đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của ancol trên.

3. Một ancol đơn chức Y chứa 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Hãy xác định công thức phân tử của Y?


1. Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{pV}}{{RT}} = \dfrac{{2 \times 4,48}}{{0,082 \times 273}} \)\(\,= 0,4\left( {mol} \right)\)

           \(\begin{array}{l}2C{H_3}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 4{H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\{\rm{     \;\;a   }} \to {\rm{               \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,        a                        }}\left( {mol} \right)\\{C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O{\rm{      }}\left( 2 \right)\\{\rm{     \;\;b  }} \to {\rm{        \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,              2b                     }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}a + 2b = 0,4\\32a + 46b = 11\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,2\\b = 0,1\end{array} \right.\)

Vậy \({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,1 \times 46 = 4,6\left( {gam} \right).\)

2. Gọi công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH

Theo đề bài, ta có: \({n_{{O_2}}} = {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{{{m_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}}}{{{M_{_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}}}}\\ \Rightarrow {M_{_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}} = \dfrac{{32}}{8} \times 15 = 60\\ \Leftrightarrow 14n + 18 = 60 \Rightarrow n = 3\end{array}\)

Vậy công thức phân tử là: C3H7O.

3. Gọi công thức phân tử của Y có dạng: CxHyO

Theo đề bài, ta có:

 \(\% {m_C} = \dfrac{{12x}}{{14x + y + 16}} \times 100 = 60\%  \)

\(\Rightarrow y = 8x – 16\)

Áp dụng điều kiện ràng buộc:

 \(0 < y \le 2x + 2 \)

\(\Leftrightarrow 0 < 8x – 16 \le 2x + 2\)

Duy nhất: \(\left\{ \begin{array}{l}x = 3\\y = 8\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \) Công thức phân tử của (Y): C3H8O.