Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Hóa học Chương V: Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 : 6, tìm công thức phân tử của X?

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon đem dùng … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Hóa học Chương V. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 : 6. Tìm công thức phân tử của X.

2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon đem dùng.

3. Một hỗn hợp A gồm hai chất thuộc dãy đồng đẳng ankan và kế tiếp nhau, có khối lượng 24,8 gam. Thể tích của A là 11,2 lít (đktc). Xác định công thức của hai ankan.


1.

Theo đề bài, ta có phương trình: \(\dfrac{{an \times 44}}{{a\left( {n + 1} \right) \times 18}} = \dfrac{{11}}{6}\)

\( \Rightarrow n = 3 \Rightarrow \) Công thức phân tử: C3H8

2. Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,8}}{{44}} = 0,2\left( {mol} \right);\)

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{5,4}}{{18}} = 0,3\left( {mol} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Vì \({n_{C{O_2}}} < {n_{{H_2}O}} \Rightarrow \) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ankan

Phản ứng:

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = a\overline n  = 0,2\\{n_{{H_2}O}} = a\left( {\overline n  + 1} \right) = 0,3\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,1\\\overline n  = 2\end{array} \right.\)

Vậy công thức phân tử của 2 ankan là: CH4 và C3H8

Advertisements (Quảng cáo)

3. Ta có: \({\overline M _A} = \dfrac{{24,8 \times 22,4}}{{11,2}} = 49,6\left( {gam} \right)\)

Giả sử, gọi MX là phân tử khối của ankan thứ 2 và MX < MY thì:

                           \({M_X} < \overline M  < {M_Y}\)

\( \Leftrightarrow 14n + 2 < 49,6 < 14n’ + 2 \)

\(\Leftrightarrow n < 3,4 < n'{\rm{    }}\left( 1 \right)\)

Vì 2 ankan kế tiếp nhau nên \(n’ = n + 1\)

Từ (1) \( \Rightarrow 2,4 < n < 3,4\) ; n là số nguyên dương nên duy nhất n = 3

           \( \Rightarrow n’ = n + 1 = 4\)

Vậy công thức của hai ankan liên tiếp: X là C3H8 và Y là C4H10.

Advertisements (Quảng cáo)