Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa học 11: Phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa 3 khí: C2H2, C2H4 và C2H6?

Cho 4,2 gam một anken Z tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch brom 1M. Xác định công thức phân tử của Z ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tiến hành trộn một ankin X với lượng dư khí H2 được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hết 4,8 gam Y tạo ra 13,2 gam khí CO2. Nếu cũng cho 4,8 gam hỗn hợp đó tác dụng với brom thì maats màu vừa hết 32 gam brom. Xác định công thức phân tử dung dịch ankin X.

2. Cho 4,2 gam một anken Z tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch brom 1M. Xác định công thức phân tử của Z.

3. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 khí: C2H2, C2H4 và C2H6. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba khí trên.


1. Gọi công thức tổng quát của ankin X là: \({C_n}{H_{2n – 2}}\left( {n \ge 2} \right)\)

Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{13,2}}{{44}} = 0,3\left( {mol} \right);\)

          \({n_{B{r_2}}} = \dfrac{{32}}{{160}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:

\(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n – 2}} + \left( {\frac{{3n – 1}}{2}} \right){O_2} \to nC{O_2} + \left( {n – 1} \right){H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\{\rm{     \;\;a              \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,      }} \to {\rm{                   an                              }}\left( {mol} \right)\\{C_n}{H_{2n – 2}} + 2B{r_2} \to {C_n}{H_{2n – 2}}B{r_4}{\rm{                                }}\left( 2 \right)\end{array}\)

Theo đề bài, ta có:

Advertisements (Quảng cáo)

\({n_{C{O_2}}} = an = 0,3\left( {mol} \right);\)

\({n_X} = 0,1\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow n = 3\)

Vậy công thức của ankin X là: C3H4.

2. Ta có: \({n_{B{r_2}}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

Gọi công thức phân tử của anken (Z): \({C_n}{H_{2n}}\left( {n \ge 2} \right)\)

       \(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n}} + B{r_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{r_2}{\rm{  }}\left( 1 \right)\\{\rm{ 0,15  }} \leftarrow {\rm{0,15                      }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_Z} = 0,15\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {M_Z} = \dfrac{{4,2}}{{0,15}} = 28\)

\( \Leftrightarrow 14n = 28 \Rightarrow n = 2\)

Vậy công thức phân tử của Z là: C2H4

3. + Dẫn lần lượt các khí trên vào dung dịch AgNO3 trong NH3, mẫu thử tạo chất kết tủa vàng nhạt là C2H2.

          \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to\)\(\, AgC \equiv CAg \downarrow  + 2N{H_4}N{O_3}\)

+ Dẫn hai khí cong lại lần lượt vào dung dich nước brom, khí làm mất màu nâu đỏ nước brom là C2H4.

        \({C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\)

Còn lại là khí C2H6.

Advertisements (Quảng cáo)