Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11: Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal?

Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không phân nhánh kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi cho 3,32 gam hỗn hợp (X) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được 10,8 gam Ag. Xác định công thức phân tử hai anđehit trong Z … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tỉ khối hơi của anđehit no, đơn chức, mạch hở X đối với khí oxi bằng 2,25. Tìm công thức phân tử đúng của X.

2. Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không phân nhánh kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi cho 3,32 gam hỗn hợp (X) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được 10,8 gam Ag. Xác định công thức phân tử hai anđehit trong Z.

3. Nung hỗn hợp gồm một ankanal với H2 có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 1,42 (xúc tác Ni) nhận thấy \(\dfrac{3}{4}\) lượng anđehit phản ứng. Hỗn hợp sản phẩm có tỉ khối hơi đối với không khí là 1,73.

a)Tính thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

b)Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal (biết có nhánh).


1. Gọi công thức tổng quát của anđehit no, đơn chức, mạch hở có dạng: CnH2n+1CHO.

Ta có: \({d_{X/{O_2}}} = \dfrac{{{M_X}}}{{{M_{{O_2}}}}} = 2,25 \Rightarrow {M_X} = 72\)

Mà: \({M_X} = 14n + 30 = 72 \Rightarrow n = 3\)

Vậy CTPT (X): C3H7CHO.

2. Ta có: \({n_{2andehit}} = \dfrac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,05\left( {mol} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Mà \(\overline M  = \dfrac{{3,32}}{{0,05}} = 66,4\)

\(\Rightarrow R + 29 < 66,4 < R + 14 + 29\)

\( \Leftrightarrow 23,4 < R < 37,4 \Rightarrow R = 29\)

Vậy công thức phân tử 2 anđehit là: C2H5CHO và C3H7CHO.

3. Ta có: \({\overline M _X} = 1,142 \times 29 = 33,12;\)

          \({\overline M _Y} = 1,73 \times 29 = 50,17\)

+ Cách. Gọi công thức anđehit no, đơn chức mạch hở: CnH2n+1CHO \(\left( {n \ge 1} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Giải hệ phương trình, ta được: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{0,83}}{1}\)

Vậy %H2 = 54,64% và %anđehit = 45,36%

Thay a = 0,83b vào (1) \( \Rightarrow n = 3.\)

Vậy CTPT của anđehit C3H7CHO.

Cách 2.

Theo đề: \({\overline M _X} = \dfrac{{{m_{hhX}}}}{{a + b}} = 33,12;\) \({\overline M _Y} = \dfrac{{{m_{hhY}}}}{{\left( {a – c} \right) + \left( {b – c} \right) + c}} = 50,17\)

Mà mhhX = mhhY

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}33,12\left( {a + b} \right) = 50,17\left( {a + bc} \right)\\\dfrac{c}{a} = \dfrac{3}{4}\end{array} \right.\)

Suy ra: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{0,83}}{1}\) hay a = 45,36%. Làm tương tự cách 1.

Advertisements (Quảng cáo)