Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Hóa lớp 11

Chương 3 Hóa lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án: Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3 và Na2SiO3?
Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án: Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3...
Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa...
Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11: Xác định công thức muối X đem dùng?
Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11: Xác định công thức muối X đem dùng?
Cho 0,53 gam muối cacbonat X của kim loại hóa trị I tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 112ml khí CO2 (đktc). Xác định công thức muối X đem dùng? ... trong Đề kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương III Hóa lớp 11: 2. Cho 50ml dung dịch K2CO3 0,2M hấp thụ vừa đủ 112 ml khí CO3 (đktc). Tính khối lượng các chất trong dung dịch sau
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương III Hóa lớp 11: 2. Cho 50ml dung dịch K2CO3 0,2M hấp thụ vừa đủ 112 ml khí CO3 (đktc)....
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11. Câu 1. Đốt cháy 6 gam cacbon trong khí oxi vừa đủ thì thu được hỗn hợp khí X gồm CO và CO2...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 – Chương III Hóa học: Xác định thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp CuO và Al2O3 ?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 – Chương III Hóa học: Xác định thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp CuO và Al2O3 ?
Cho 182 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 phản ứng với bột cacbon ở nhiệt độ cao, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Xác định thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu?...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 4 Chương III Hóa học 11 Cacbon – Silic: Các nguyên tố nhóm cacbon có đặc điểm giống nhau là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 4 Chương III Hóa học 11 Cacbon – Silic: Các nguyên tố nhóm cacbon có đặc điểm giống nhau là...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  - Đề số 4 Chương III Hóa học 11 Cacbon - Silic. Đốt 10 gam mẫu thép X trong oxi dư rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương III Hóa lớp 11 Cacbon – Silic: Khi công nghiệp phát triển thì lượng khí CO2 thải ra càng nhiều. Khí này được coi là ảnh hưởng xấu đến môi trường vì sao ?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương III Hóa lớp 11 Cacbon – Silic: Khi công nghiệp phát triển thì lượng khí CO2 thải ra...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương III Hóa lớp 11 Cacbon - Silic. Dẫn khí CO dư vào ống sứ đựng bột oxit của kim loại (X). Dẫn sản phẩm sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 2 Chương III Hóa học 11  Cacbon – Silic:Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5M. Dung dịch thu được chứa chứa những muối nào?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 2 Chương III Hóa học 11 Cacbon – Silic:Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch KOH...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương III Hóa học 11 Cacbon - Silic.  Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần độ bền với nhiệt các hợp chất hiđrua (RH4) của các nguyên tố nhóm...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 3 Chương III Hóa học 11 Cacbon – Silic: Hai dạng tồn tại khác nhau của cùng một đơn chất được gọi là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 3 Chương III Hóa học 11 Cacbon – Silic: Hai dạng tồn tại khác nhau của cùng một đơn chất...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương III Hóa học 11 Cacbon - Silic. Cho V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là bao nhiêu...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 86 Hóa 11: Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 86 Hóa 11: Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86: Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng. Bài 1.Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit...
Bài 1,2,3,4 trang 83 SGK Hóa 11: Công nghiệp silicat
Bài 1,2,3,4 trang 83 SGK Hóa 11: Công nghiệp silicat
giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK Hóa 11: Công nghiệp silicat - Chương 3. A. Lý thuyết về Công nghiệp silicat Công nghiệp  silicat gồm các ngành sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng. - Thủy tinh: + Thủy...