Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11: Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở đâu?

Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở đâu?; Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1..Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

A. các hệ cơ quan trong cơ thể

B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào

C. các mô trong cơ thể

D. các cơ quan trong cơ thể

2.. Cho các loài sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Cánh cam

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A. 3        B. 5

 C. 6         D. 7

3.. Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

A. sinh lý rất khác với con trưởng thành

B. cấu tạo tương tự với con trưởng thành,  nhưng khác về sinh lý

C. cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

D. cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

4.. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn

A. Phôi

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi

D. Phôi thai và sau khi  sinh

Advertisements (Quảng cáo)

5.. Ở động vật đẻ trứng,  sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự

A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi

B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan

C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử

D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan

6.. Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng?

 

⦁ ở hình 1,  ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành ; Ở hình 2,  ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành

⦁ ở hình 1,  ấu trùng trải qua nhiều lần Lột Xác biến đổi thành con trưởng thành ;  ở hình 2,  ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành

⦁ Ở hình 1,  ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành ;  ở hình 2,  ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành

⦁ ở hình 1,  ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành ;  ở hình 2,  ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành

⦁ hình 1 là biến thái hoàn toàn,  hình hay là biến thái không hoàn toàn

⦁ hình 1 là biến thái không hoàn toàn,  hình hay là biến thái hoàn toàn

⦁ loài muỗi có kiểu biến thái như hình 1

⦁ ruồi nhà có kiểu biến thái như hình 2

Phương án trả lời đúng là:

A. 3       B. 4

C. 6       D. 5

7.. Testosterone được sinh sản ra ở

Advertisements (Quảng cáo)

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh hoàn

D. buồng trứng

8.  Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém

B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

9. Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. yếu tố di truyền

B. hoocmôn

C. thức ăn

D. nhiệt độ và ánh sáng

1.0. Ơstrogen được sinh ra ở

A. tuyến giáp

B. buồng trứng

C. tuyến yên

D. tinh hoàn

1.1. Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở

A. tuyến giáp

B. buồng trứng

C. tuyến yên

D. tinh hoàn

1.2.  Tirôxin được sản sinh ra ở

A. tuyến giáp

B. buồng trứng

C. tuyến yên

D. tinh hoàn

1.3. Hoocmôn sinh trưởng có vai trò

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng,  phát triển bình thường của cơ thể

C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

1.4. Ecđixơn gây

A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

1.5. Ơstrogen được sinh ra ở

A. tuyến giáp

B. buồng trứng

C. tuyến yên

D. tinh hoàn


1

2

3

4

5

B

A

C

A

B

6

7

8

9

10

D D C C A
11 12 13 14 15
C A A C D

Advertisements (Quảng cáo)