Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11: Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11: Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?
Testostêrôn được sinh sản ra ở đâu?; Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả là gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3: Hoocmon thực vật là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3: Hoocmon thực vật là gì?
Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó? ... trong Kiểm tra 15 phút môn...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?
Sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?; Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để làm gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3. Tham khảo chi...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh 11 có đáp án: Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh 11 có đáp án: Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật?
Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích. Hãy kể tên ít nhất ba loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh học 11: Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh học 11: Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn nào?
Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn nào?; Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển ... trong Đề kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11: Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở đâu?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11: Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở đâu?
Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở đâu?; Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11 có đáp án: Gibêrelin có vai trò gì?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11 có đáp án: Gibêrelin có vai trò gì?
Gibêrelin có vai trò gì?; Quan sát  mặt cắt ngang thân,  sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Sinh 11 có đáp án. Tham khảo chi...
Kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh học 11: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
Kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh học 11: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?; Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào? ... trong Kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?;  Người ta sử dụng Gibêrelin để làm gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3: Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là gì?
Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là gì?; Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là gì? ... trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 11 Chương 3. Tham khảo chi...