Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11: Trình bày vai trò của bơm Na – K?

Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật? Về cơ quan cảm ứng : từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích … trong Kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Câu1 (4đ): Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật?

2. (6đ) : Trình bày vai trò của bơm Na – K?


1. –  Về cơ quan cảm ứng : từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích. Ớ động vật có hệ thần kinh, từ thần kinh dạng lưới đến thần kinh dạng chuỗi hạch và cuối cùng là thần kinh dạng ống.(1đ)

– Về cơ chế cảm ứng (sự tiếp nhận và trả lời kích thích) : từ chỗ chỉ là sự biến đổi cấu trúc của các phân tử prôtêin gây nên sự vận động của chất nguyên sinh (ở các động vật đơn bào) đến sự tiếp nhận, dẫn truyền kích thích và trả lời lại các kích thích (ở các sinh vật đa bào). (1.5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

– Ớ các động vật có hệ thần kinh : từ từng phản xạ đơn đến chuỗi phản xạ, từ phản xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ đó mà cơ thể có thể thích ứng linh hoạt trước mọi sự đổi thay của điều kiộn môi trường. (1đ)

Sự hoàn thiện của các hình thức cảm ứng là kết quả của quá trình phát triển lịch sử, bảo đảm cho cơ thể thích nghi để tồn tại và phát triển.(0.5đ)

2. – Bơm Na – K là các chất vận chuyển (bản chất là prôtêin) có ở trên màng tế bào. (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Bơm này có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngoài trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ K+ ở bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế nghỉẵ Hoạt động của bơm Na – K tiêu tốn năng lượng. Năng lượng do ATP cung cấp. (2đ)

– Bơm Na – K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ phía trong trả ra phía ngoài màng tế bào trong trường hợp điện thế hoạt động xuất hiện. ( 2đ)

– Vẽ hình : 1 điểm

Advertisements (Quảng cáo)