Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3: Hoocmon thực vật là gì?

CHIA SẺ
Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11 Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (5đ). Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?

2. (5đ). Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó?


1. – Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. (1đ)

– Phát triển là quá trình biến đổi của cơ thể; bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. (1đ)

+ Giống nhau: (1đ)

 – Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

+ Khác nhau:

      – Ở thực vật: quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở những nơi có tế bào phân sinh. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra suốt chu trình sống của cây.(1đ)

      – Ở động vật: quá trình phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước khi con non được sinh ra. Sau khi được sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.( 1đ)

2. +  KN: Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động của cây.   ( 0.5đ)

+ Đặc điểm:

– Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan nhất định. (1đ)

– Hoocmon có hoạt tính sinh hoạt cao. ( 1đ)

– Hoocmon không mang tính đặc trưng của loài ( 1đ)

 + Hooc môn thực vật: (0.5đ)

      – Kích thích: AIA, GA, Xitôkinin

      – Ức chế: êtilen, axit abxixic

 + Vai trò: (1đ)