Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể?

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể? Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới. Ví dụ: hiện tượng thằn lằn mọc đuôi mới hoặc con sao biển tái sinh các cánh mới khi bị đứt … trong Kiểm tra 15 phút – Chương 4 Sinh 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm , cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới có phải là sinh sản vô tính không ? Vì sao ? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các  loài động vật .

2. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

1. – Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi; tôm, cua có chân và càng gảy tái sinh được chân và càng mới không phải là sinh sản vô tính vì nó chỉ tái sinh một phần của cơ thể chứ không phải hình thành cơ thể mới.

– Sinh sản vô tính tạo ra cơ thể mới mà không cần thụ tinh.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tái sinh chỉ là tái tạo cơ quan,bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới.

2. – Sinh sản vô tính tạo ra cá thể mới mà không cần thu tinh.

– Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới. Ví dụ: hiện tượng thằn lằn mọc đuôi mới hoặc con sao biển tái sinh các cánh mới khi bị đứt.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)