Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Toán 10

Bài 30, 31, 32 trang 114 SBT Toán Đại số 10: Giải bất phương trình sau 3/(2 – x) < 1

CHIA SẺ
Bài 3 Dấu của nhị thức bậc nhất Sách bài tập Toán Đại số 10. Giải bài 30, 31, 32 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10. Câu 30: Xét dấu biểu thức sau…

Bài 30: Xét dấu biểu thức sau:

\(f(x) = (4x – 1)(x + 2)(3x – 5)( – 2x + 7)\)

Bài 31: Giải bất phương trình sau

\({3 \over {2 – x}} < 1\)

\(\eqalign{
& {3 \over {2 – x}} < 1 \Leftrightarrow {3 \over {2 – x}} – 1 < 0 \cr
& \Leftrightarrow {{3 – 2 + x} \over {2 – x}} < 0 \Leftrightarrow {{x + 1} \over {2 – x}} < 0(1) \cr} \)

Bảng xét dấu vế trái của (1)

Đáp số: \(x <  – 1,x >  – 2\)

Bài 32: Giải bất phương trình sau:

\({{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} \ge 1\)

\({{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} \ge 1 \Leftrightarrow {{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} – 1 \ge 0\)

\( \Leftrightarrow {{x + 1} \over {(x – 2)(x + 2)}} \ge 0\) (1)

Bảng xét dấu vế trái của (1)

Đáp số: \( – 2 < x \le  – 1,x > 2\)