Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 10, 11, 12, 13 trang 82, 83 SBT Sinh 10: Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 82, 83 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 10: Căn cứ vào cả nguồn năng lượng và thức ăn, người ta chia vi sinh vậil thành những loại nào ?…

Bài 10: Căn cứ vào cả nguồn năng lượng và thức ăn, người ta chia vi sinh vậil thành những loại nào ?

–    Vi sinh vật quang tự dưỡng : Sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng và CO2 làm nguồn Cacbon duy nhất (Ví dụ : vi khuẩn lam, tảo đơn bào).

–     Vi sinh vật quang dị dưỡng : Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng và các chất hữu cơ làm nguồn Cacbon (Ví dụ : vi khuẩn màu lục hoặc màu tía không chứa lưu huỳnh).

–     Vi sinh vật hoá tự dưỡng : Ôxi hoá hợp chất vô cơ đơn giản để thu năng lượng và dùng CO2 làm nguồn Cacbon (Ví dụ : vi khuẩn Ôxi hoá Hiđrô).

–     Vi sinh vật hoá dị dưỡng : Sử dụng chất hữu cơ vừa làm nguồn năng lượng vừa làm nguồn Cacbon (Ví dụ : nấm mốc, động vật nguyên sinh và phần lớn vi khuẩn không quang hợp).

Bài 11: Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

Vi khuẩn lam có khả năng quang hợp, chúng sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn nàng lượng trong quá trình đồng hoá CO2 khí quyển thành đường, nên kiểu dinh dưỡng của chúng là quang tự dưỡng.

Bài 12: Các vi khuẩn tiến hành nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh thuộc loại dinh dưỡng nào ?

Cả hai loại vi khuẩn nói trên đều tiến hành hô hấp hiếu khí, chúng sử dụng năng lượng từ các hợp chất hoá học và nguồn cacbon từ CO2, nên chúng là vi sinh vật hoá tự dưỡng.

Bài 13: E. coli cũng như những sinh vật hoại sinh khác (vi sinh vật phân giải các xác chết) thuộc loại dinh dưỡng nào ?

E. coli và những sinh vật hoại sinh là các vi sinh vật sử dụng các hợp chất hoá học làm nguồn năng lượng và các chất hữu cơ làm nguồn cacbon, nên chúng thuộc loại hoá dị dưỡng.