Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 22, 23, 24, 25 trang 86, 87 SBT Sinh 10: Hô hấp là gì ? Có mấy loại hô hấp ?

CHIA SẺ

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 86, 87 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 22: Tảo có gây bệnh cho người không ?…

Bài 22: Tảo có gây bệnh cho người không ?

Không, vì chúng là vi sinh vật quang dưỡng nên không hoạt động được trong cơ thể người.

Bài 23: Hô hấp là gì ? Có mấy loại hô hấp ?

– Hô hấp là phản ứng dị hoá tạo năng lượng (ATP), trong đó chất cho electron đầu tiên có thể là hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ và chất nhận electron cuối cùng có thể là hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ.

-Có 2 loại hô hấp : Hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí. Khi có mặt ôxi sẽ tiến hành hô hấp hiếu khí, còn khi không có mặt ôxi sẽ tiến hành hô hấp kị khí hoặc lên men.

Bài 24: Hãy nêu sự khác biệt giữa các kiểu hô hấp.

– Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hoá cacbohiđrat tạo năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Vi sinh vật thực hiện hô hấp hiếu khí được gọi là vi sinh vật hiếu khí.

– Hô hấp kị khí là quá trình phân giải cacbohiđrat thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một chất khác không phải ôxi phân tử. Vi sinh vật thực hiện hô hấp kị khí được gọi là vi sinh vật kị khí.

Nếu chất nhận électron cuối cùng là chất vô cơ thì gọi là hô hấp kị khí. Nếu chất vô cơ nêu trên là NO3 thì gọi là hố hấp nitrat, nếu là SO42- thì gọi là hố hấp sunphat, còn nếu là CO2 thì gọi là hô hấp Cacbonat.

Bài 25: Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra ở đâu ?

– Ở vi sinh vật nhân thực, diễn ra ở màng trong của ti thể.

– Ở vi sinh vật nhân sơ, diễn ra trên màng sinh chất.