Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 SBT Sinh 10:  Trong nuôi cấy không liên tục, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn ?

CHIA SẺ

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Sự sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm gì ?…

Bài 1: Sự sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm gì ?

  Thông thường, sự sinh trưởng là tăng về kích thước cá thể, còn sinh sản là sự tăng về số lượng cá thể. Nhưng với vi sinh vật, khi nói đến sinh trưởng là ám chỉ sự tăng sô lượng tế bào chứ không phải tăng kích thước tê bào. Nói sinh trưởng của vi sinh vật là nói đến sinh trưởng của quần thể vi sinh vật. Khi nghiên cứu sinh trưởng của vi sinh vật, người ta nghiên cứu sinh trưởng của một quần thể (tập hợp tế bào cùng nguồn gốc) chứ không phải của từng tế bào riêng lẻ.

Bài 2: Tại sao trong nuôi cấy không liên tục lại phải trải qua pha tiềm phát. Đặc điểm của pha này là gì ?

Khi bắt đầu nuôi cấy, tế bào không sinh trưởng ngay mà pahir điều chỉnh để thích nghi với môi trường mới. Đây là giai đoạn tế bào đấy mạng tổng hợp Enzim để sử dụng cớ chất trong môi trường, chuẩn bị cho sự phân bào. Đặc điểm của pha này là số lượng tê bào không tăng.

Bài 3: Trong nuôi cấy không liên tục, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn ?

Nếu cấy giống già (lấy từ pha cân bằng hoặc pha suy vong) hoặc cấy vào môi trường có thành phần và điều kiện (pH, nhiệt độ , độ thông khí) khác so với lần cấy trước, thì pha tiềm phát sẽ bị kéo dài.

Ngược lại, nếu cấy giống trẻ, khoẻ, có năng lực sinh trưởng mạnh (lấy từ pha luỹ thừa) hoặc cấy vào môi trường có thành phần và điều kiộn như lần nuôi cấy trước thì pha tiềm phát sẽ được rút ngắn.

Bài 4: Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3…

Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất mà người ta chuẩn bị giống nhiều hay ít. Giống luôn phải trẻ, khoẻ lấy từ pha log. Thường lượng giống cấy vào môi trường lên men 2 – 10%. Do đó nếu sản xuất ở quy mô lớn thì phải chuẩn bị giống nhiều cấp.