Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra Sinh học lớp 10 15 phút Chương II Phần 3: Nội bào tử có phải là hình thức sinh sản không?

CHIA SẺ
Nội bào tử có phải là hình thức sinh sản không? Khi nào thì vi khuẩn hình thành nội bào tử? Nội bào tử không phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn mà đó chỉ là dạng tiềm sinh của tế bào. Nó không làm tang số lượng cá thể …trong Kiểm tra Sinh học lớp 10 15 phút Chương II Phần 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Ở vi khuẩn lactic, khi sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất thì thời gian thế hệ (g) của chúng là 100 phút. Hỏi nếu một nhóm vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu thì sau bao lâu sẽ tạo ra 960 cá thể ở thế hệ cuối cùng

2. Nội bào tử có phải là hình thức sinh sản không? Khi nào thì vi khuẩn hình thành nội bào tử?


1. Gọi No là số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật ban đầu, Nt là số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật sau thời gian t, n là số lần phân chia của vi sinh vật sau thời gian t, g là thời gian thế hệ của vi sinh vật đang xét, ta có biểu thức mô phỏng mối liên hệ giữa các yếu tố trên như sau : Nt = No.2t/g = No.2n

Ta nhận thấy đề bài đã cho : Nt = 960 ; No = 15 ; g = 100 phút . Thay các số liệu này vào biểu thức trên, ta được : 960 = 15.2t/100 = 15.2n t = 600 phút ; n = 6 lần.

Vậy nếu một nhóm vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu thì sau 600 phút sẽ tạo ra 960 cá thể ở thế hệ cuối cùng.

2. – Nội bào tử không phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn mà đó chỉ là dạng tiềm sinh của tế bào. Nó không làm tang số lượng cá thể

– Nội bào tử là cấu trúc được hình thành khi vi khuẩn gặp điều kiện môi trường khó khan như nhiệt độ quá cao hay quá thấp, độ mặn quá cao…Nội bào tử là một dạng thích nghi với điều kiện bất lợi của môi trường.