Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh học 10: Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân?

CHIA SẺ

Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân? Nguyên phân là hình thức sinh sản của hợp tử,của tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai … trong Kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu sự biến đổi hình thái của NST trong chu kì tế bào? Sự biến đổi đó có ý nghĩ gì?

2. Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân?

1. Sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào

* Một chu kỳ tế bào gồm giai đoạn chuẩn bị (kỳ trung gian) và quá trình phân bàonguyên phân.Trong chu kỳ tế bào, hình thái NST biến đổi như sau:

– Kỳ trung gian: NST ở trạng thái đơn, dạng sợi dài, mảnh, duỗi xoắn hoàn toàn. Sauđó NST đơn tự nhân đôi thành NST kép

– Quá trình nguyên phân:

+ Kỳ đầu: NST kép bắt đầu đóng xoắn.

+ Kỳ giữa: NST kép đóng xoắn cực đạị

+ Kỳ sau: 2 NST đơn trong mỗi NST kép (vẫn ở trạng thái xoắn) tách nhau ra ở tâm động

+ Kỳ cuối: NST đơn dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh…

 – Đến kỳ trung gian ở chu kỳ tiếp theo, NST đơn dãn xoắn hoàn toàn…

* Ý nghĩa sinh học:- Trong chu kỳ tế bào, NST dãn xoắn nhất ở kỳ trung gian, tạo điều kiện cho ADN dễ dàng thực hiện quá trình tổng hợp ARN, qua đó tổng hợp Pr và tạo điều kiện thuận lợi choADN tự sao.

– NST đóng xoắn nhất ở kỳ giữa, tạo thuận lợi cho sự tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và sự phân ly ở kỳ sau.

2. Ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân:

– Nguyên phân là hình thức sinh sản của hợp tử,của tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai

– Cơ thể đa bào lớn lên nhờ nguyên phân. Khi các cơ quan của cơ thể đạt khối lượng tới hạn thì ngừng sinh trưởng, lúc này nguyên phân bị ức chế

– Nhờ sự tự nhân đôi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của nguyên phân, bộ NST 2n của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào của một cơ thể và qua các thế hệ sinh vật của những loài sinh sản vô tính.