Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 10 15 phút Chương 4 Đại số: Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm duy nhất

CHIA SẺ
Giải bất phương trình \(\dfrac{{x + 2}}{{3x + 1}} > \dfrac{{x – 2}}{{2x – 1}}\); Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm duy nhất \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 – m \le 0\\mx + 2x – 1 \le 0\end{array} \right.\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 10 15 phút Chương 4 Đại số. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Giải bất phương trình \(\dfrac{{x + 2}}{{3x + 1}} > \dfrac{{x – 2}}{{2x – 1}}\) .

2. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm duy nhất

\(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 – m \le 0\\mx + 2x – 1 \le 0\end{array} \right.\)

1.

Ta có

\(\begin{array}{l}\dfrac{{x + 2}}{{3x + 1}} > \dfrac{{x – 2}}{{2x – 1}}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{x + 2}}{{3x + 1}} – \dfrac{{x – 2}}{{2x – 1}} > 0\\ \Leftrightarrow \dfrac{{\left( {x + 2} \right)\left( {2x – 1} \right) – \left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right)}}{{\left( {3x + 1} \right)\left( {2x – 1} \right)}} > 0\end{array}\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{{ – {x^2} + 8x}}{{\left( {3x + 1} \right)\left( {2x – 1} \right)}} > 0\\ \Leftrightarrow \dfrac{{x\left( { – x + 8} \right)}}{{\left( {3x + 1} \right)\left( {2x – 1} \right)}} > 0\end{array}\)

Bảng xét dấu

Bất phương trình có tập nghiệm \(S = \left( { – \dfrac{1}{3};0} \right) \cup \left( {\dfrac{1}{2};8} \right)\) .

2.

Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 – m \le 0\\mx + 2x – 1 \le 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \le \dfrac{{m – 1}}{2}{\rm{      (1)}}\\\left( {m + 2} \right)x \le 1{\rm{  (2)}}\end{array} \right.\)

Xét bất phương trình (2) . có ba trương hợp

+) \(m = -2\): (2) trở thành \(0x \le 1\) .Bất phương trình có nghiệm là mọi \(x \in \mathbb{R}\) . Suy ra hệ có vô số nghiệm.

+) \(m > -2\): (2) có nghiệm \(x \le \dfrac{1}{{m + 2}}\) . Suy ra hệ có vô số nghiệm.

+) \(m < -2\): (2) có nghiệm \(x \ge \dfrac{1}{{m + 2}}\). Suy ra hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi \(\begin{array}{l}\dfrac{{m – 1}}{2} = \dfrac{1}{{m + 2}} \Leftrightarrow {m^2} + m – 2 = 2\\ \Leftrightarrow {m^2} + m – 4 = 0\\ \Leftrightarrow m = \dfrac{{ – 1 \pm \sqrt {17} }}{2}\end{array}\)

Kết hợp với điều kiện \(m < -2\) chọn \(m = \dfrac{{ – 1 – \sqrt {17} }}{2}\) .