Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 10

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Toán Chương 1 Hình học: Cho lục giác ABCDEF, tìm mệnh đề đúng?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Toán Chương 1 Hình học: Cho lục giác ABCDEF, tìm mệnh đề đúng?
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Độ dài của véctơ (overrightarrow {BA}  + overrightarrow {BC} ) là bao nhiêu?; Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6, AC=8. Độ dài của véctơ (overrightarrow {BA}  + overrightarrow...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 1 Hình học: Chứng minh ba điểm G, E, F thẳng hàng
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 1 Hình học: Chứng minh ba điểm G, E, F thẳng hàng
Cho tam giác ABC vuông tại B có trọng tâm là G. Biết rằng (AB = 3) và (AC = 5). Tính độ dài của các véctơ (overrightarrow {GB}  - overrightarrow {GC} ) và (overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC}...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 1 Hình học: Điều kiện cần và đủ để P là trung điểm của đoạn MN là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 1 Hình học: Điều kiện cần và đủ để P là trung điểm của đoạn MN là gì?
Cho tam giác ABC với M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Véc tơ đối của véc tơ (overrightarrow {MN} )là gì?; Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 10 Chương 1 Hình học: Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm là G, biết rằng AB=6 và AC=8, tính độ dài của các véc tơ
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 10 Chương 1 Hình học: Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm là G, biết rằng AB=6 và...
Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm là G. Biết rằng AB=6 và AC=8. Tính độ dài của các véc tơ (overrightarrow {GB}  - overrightarrow {GC} ) và (overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} );  Cho hai...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 10 15 phút Chương 3 Hình học: Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi trục hoành và đường thẳng (d):4x – 3y + 10 = 0 là gì?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 10 15 phút Chương 3 Hình học: Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi trục hoành và đường...
Điểm dối xứng với điểm (Mleft( {1;2} right)) qua đường thẳng (d:2x + y - 5 = 0) là gì?; Đường thẳng (Delta ) song song với đường thẳng (d:3x - 4y + 12 = 0) và cắt hai trục...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 3 Hình học: Viết phương trình chính tắc của đường thẳng song song với đường thẳng sau
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 3 Hình học: Viết phương trình chính tắc của đường thẳng song song với đường thẳng sau
Viết phương trình chính tắc của đường thẳng song song với đường thẳng (Delta :left{ matrix{  x = 2t - 3 hfill cr  y = t + 5 hfill cr}  right.) và cách điểm (A(1;1)) một khoảng bằng (3sqrt...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Toán Chương 3 Hình học: Phương trình tham số của đường thẳng(d): 4x + 5y – 8 = 0 là gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Toán Chương 3 Hình học: Phương trình tham số của đường thẳng(d): 4x + 5y – 8 = 0 là gì?
Hệ số góc của đường thẳng (left( Delta  right):sqrt 3 x - y + 4 = 0) là gì?; Đường thẳng qua điểm (Mleft( {2; - 1} right)) và nhận (overrightarrow u  = left( {1; - 1} right)) làm véc...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 3 Hình học: Tìm điểm M trên đường thẳng – x + y + 2 = 0 cách đều hai điểm A(- 2;4) và B(4;0)
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 3 Hình học: Tìm điểm M trên đường thẳng – x + y + 2 = 0 cách đều hai...
Một hình bình hành có hai đường thẳng chứa hai cạnh có phương trình là (5x + 2y + 6 = 0) và (3x - y - 3 = 0) và một đỉnh là (Aleft( { - 1;4} right))...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 2 Đại số: Cho hàm số f(x) = |2 x – 3|, lúc đó f(x) = 3 khi nào?
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 2 Đại số: Cho hàm số f(x) = |2 x – 3|, lúc đó f(x) = 3 khi nào?
Tập xác định của hàm số (y = sqrt {x - 1}  + dfrac{1}{{x - 3}})  là gì?;  Tập xác định của hàm số (y = dfrac{1}{{sqrt {left| {2x - 3} right|} }})  là gì? ... trong Kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 2 Đại số: Vẽ đồ thị và lập bẳng biến thiên của hàm số sau
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 2 Đại số: Vẽ đồ thị và lập bẳng biến thiên của hàm số sau
Chứng minh hàm số  đồng biến trên các khoảng (left( { - infty ; - 1} right)) và (left( { - 1; + infty } right)); Xét tính chẵn – lẻ của hàm số (f(x) = dfrac{{sqrt {5 + 2x} ...