Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 6.1, 6.2 trang 88 SBT Toán 8 tập 1: Câu 6.2 Chứng minh rằng D đối xứng với E qua AM?

Bài 6 Đối xứng trục Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Giải bài 6.1, 6.2 trang 88 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 6.1: Hãy nối mỗi cột của ô bên trái với một ô của cột bên phải để được khẳng định đúng…

Câu 6.1: Hãy nối mỗi cột của ô bên trái với một ô của cột bên phải để được khẳng định đúng. 

1. Trục đối xứng của tam giác ABC (AB = BC) là

A. đường trung trực của AB.

2. Trục đối xứng của hình thang cân ABCD (AB // CD) là

B. đường trung trực của BC.

C. đường trung trực của AC.

Nối 1. với B

Nối 2. với A


Câu 6.2: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng D đối xứng với E qua AM.

     

Advertisements (Quảng cáo)

∆ ABC cân tại A

AM là đường trung tuyến

⇒ AM là tia phân giác \(\widehat {BAC}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\( \Rightarrow \widehat {BAM} = \widehat {MAC}\) (1)

Kéo dài MA cắt DE tai N, ta có:

\(\widehat {BAM} = \widehat {DAN}\) (đối đỉnh) (2)

\(\widehat {MAC} = \widehat {NAE}\) (đối đỉnh)(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\widehat {DAN} = \widehat {NAE}\)

∆ ADE cân tại A có AN là tia phân giác

⇒ AN là đường trung trực của DE

hay AM là đường trung trực của DE

Vậy D đối xứng với E qua AM.

Advertisements (Quảng cáo)