Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 57, 58, 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1:  Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm

Bài 5 Dựng hình bằng thước và com pa SBT Toán lớp 8 tập 1. Giải bài 57, 58, 59 trang 86 Sách bài tập Toán 8 tập 1…

Câu 57: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.

Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt CD tại E. Tứ giác ABEC là hình thang có hai cạnh bên song song nên CE = AB = 1cm, BE = AC = 3cm

Tam giác BDE xác định được, ta cần xác định đỉnh C và A

–            Đỉnh C nằm trên tia DE cách D một khoảng bẳng 3cm

–            Đỉnh A nằm trên đường thẳng đi qua B và song song với CD, A cách C một khoảng bằng 3cm

Cách dựng:

–            Dựng ∆ BDE biết BD = 3cm, BE = 3cm, DE = 4cm.

–            Dựng điểm C trên tia DE sao cho DC = 3cm

–            Dựng đường thẳng d đi qua B song song với CD

Advertisements (Quảng cáo)

–            Dựng cung tròn tâm C bán kính 3cm cắt đường thẳng d tại A.

Nối AD ta có hình thang ABCD dựng được.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ta có AB // CD.

Tứ giác ABCD là hình thang

CD = 3cm, AC = BD = 3cm. Vậy ABCD là hình thang cân

Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán có một nghiệm hình.


Câu 58: Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat A = {80^0},\widehat B = {120^0},\widehat C = {100^0}\).

Advertisements (Quảng cáo)

Cách dựng:

–            Dựng ∆ ABD biết AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm.

–            Dựng \(\widehat {ABx} = {120^0}\)

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa đỉnh D dựng \(\widehat {ADy} = {60^0}\). Dy cắt Bx  tại C.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm, \(\widehat B = {120^0}\)

\(\eqalign{
& \widehat C = {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat D} \right) \cr
& = {360^0} – \left( {{{80}^0} + {{120}^0} + {{60}^0}} \right) = {100^0} \cr} \)

Tứ giác ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.


Câu 59: Dựng góc \({75^0}\) bằng thước và compa.

Cách dựng:

–            Dựng tam giác ABC đều

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B dựng tia Ax ⊥ AC

–            Dựng tia phân giác Ay của \(\widehat {xAB}\) ta có \(\widehat {CAy} = {75^0}\)

Chứng minh: thật vậy ∆ ABC đều nên \(\widehat {BAC} = {60^0},\widehat {xAC} = {90^0}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat {BAx} = \widehat {xAC} – \widehat {BAC} = {90^0} – {60^0} = {30^0} \cr
& \widehat {BAy} = {1 \over 2}\widehat {BAx} = {15^0} \cr
& \Rightarrow \widehat {CAy} = \widehat {BAC} + \widehat {BAy} = {60^0} + {15^0} = {75^0} \cr} \)

Advertisements (Quảng cáo)