Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8

Bài 45, 46, 47, 48 trang 85 Sách BT Toán lớp 8 tập 1: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm

Bài 5 Dựng hình bằng thước và com pa SBT Toán lớp 8. Dựng hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1.Giải bài 45, 46, 47, 48 trang 85 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 45: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền…

Câu 45: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và \(\widehat B = {35^0}\).

Cách dựng:

–  Dựng đoạn BC = 5cm

–  Dựng góc \(\widehat {CBx} = {35^0}\)

–  Dựng CA ⊥ Bx ta có ∆ ABC dựng được.

Chứng minh: ∆ ABC có \(\widehat A = {90^0},\widehat B = {35^0}\), BC = 5cm. Thỏa mãn điều kiện bài toán.


Câu 46: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm.

Cách dựng:

–   Dựng đoạn AC = 2cm

–   Dựng góc \(\widehat {CAx} = {90^0}\)

Advertisements (Quảng cáo)

–   Dựng cung tròn tâm C bán kính 4,5cm cắt Ax tại B. Nối CB ta có ∆ ABC cần dựng

Chứng minh: ∆ ABC có \(\widehat A = {90^0}\), AC = 2cm, BC = 4,5cm. Thỏa mãn điều kiện bài toán.


Câu 47: Dựng góc \({30^0}\) bằng thước và compa.

Cách dựng:

–  Dựng tam giác đều ABC

–  Dựng tia phân giác AD của \(\widehat {BAC}\) ta có \(\widehat {BAD} = {30^0}\)

Chứng minh: ∆ ABC đều

Advertisements (Quảng cáo)

\( \Rightarrow \widehat {BAC} = {60^0}\)

\(\widehat {BAD} = {{\widehat {BAC}} \over 2}\) (tính chất tia phân giác)

\( \Rightarrow \widehat {BAD} = {30^0}\)


Câu 48: Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm, AC = 4cm, \(\widehat D = {70^0}\).

Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiên bài toán, ta thấy ∆ACD xác định được vì biết CD = 3cm, \(\widehat D = {70^0}\), AC = 4cm.

Ta cần xác định đỉnh B. Đỉnh B thỏa mãn hai điều kiện:

–            Nằm trên tia Ay // CD

–            B cách D một khoảng bằng 4 cm

Cách dựng:

–            Dựng đoạn CD = 3cm

–            Dựng góc \(\widehat {CDx} = {70^0}\)

–            Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa tia Dx dựng cung tròn tâm C bán kính 4cm cắt Dx tại A.

–            Dựng tia Ay // CD

–            Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa điểm A, dựng cung tròn tâm D bán kính 4cm cắt Ay tại B

–            Nối BC ta có hình thang ABCD cần dựng.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ta có AB // CD nên tứ giác ABCD là hình thang có CD = 3cm, \(\widehat {ADC} = {70^0}\), AC = BD = 4cm.

Vậy ABCD là hình thang cân.

Biện luận: ∆ ACD luôn dựng được nên hình thang ABCD luôn dựng được.

Bài toán có một nghiệm hình.

Advertisements (Quảng cáo)