Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Giải bài 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 7 Sách BT Hóa lớp 8: Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

CHIA SẺ
Bài 5: Nguyên tố hóa học SBT Hóa 8. Giải bài 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 7 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 5.5: Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?…

Bài 5.5: Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Trả lời

Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng :

2 X 24 = 48 (đvC)

Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là :

48.: 16 = 3


Bài 5.6: Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X.

Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X

Trả lời

Khối lượng của bốn nguyên tử magie bằng :

4 X 24 = 96 (đvC)

Nguyên tử khối của nguyên tố X bằng :

96 : 3 = 32 (đvC)

X là S, lưu huỳnh.


Bài 5.7: Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.

a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

Viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tô.

Trả lời

a) Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau về số proton (đều có 2p), khác nhau về số nơtron, theo thứ tự bằng 2 và 1.

b) Hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì có cùng số proton trong hạt nhân. Đó là nguyên tố heli, He.


Bài 5.8: Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :

           (1)                (2)          (3)

       (6p + 6n), (20p + 20n), (6p + 7n)

                   (4)                (5)

     (20p + 22n)                  (20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?

b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*).

Trả lời

a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học.

b) Tên nguyên tố : cacbon và canxi, kí hiệu : c và Ca, nguyên tử khối’: 12 và 40.

c)