Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 8 SBT Hóa 8: Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là?

Bài 6 đơn chất – hợp chất – phân tử SBT Hóa lớp 8. Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 8 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 6.1: Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp…

Bài 6.1: Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp :

“Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những …… đều tạo nên từ một …… Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là những …… , đều tạo nên từ hai ….. Trong thành phần hoá học của nước và axit clohiđric đều có chung một …… , còn của muối ăn và axit clohiđric lại có chung một ….. “

(Làm bài tập này sau khi đã làm bài tập 2 và 3 thuộc bài 6 – SGK).

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ : đơn chất, nguyên tô hoá học, hợp chất, nguyên tố hoá học, nguyên tố hiđro, nguyên tố clo.


Bài 6.2: Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây :

Khí nitơ và khí oxi; Khí nitơ và khí cacbon đioxit.

Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxi và hơi nước.

Khí nitơ và hơi nước ; Khí cacbon đioxit và hơi nước.

Advertisements (Quảng cáo)

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

A. hai.            B. ba.                    C. bốn.           D. năm.

Trả lời 

Phương án C

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 6.3: Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất:

“Trong đơn chất (kim loại/phi kim), các nguyên tử (thường liên kết với nhau theo một số nhất định/sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định)”.

(Chép vào vở bài tập).

Trả lời 

Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định.

Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử nhất định.


Bài 6.4: Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

A. Số lượng nguyên tử trong phân tửằ

B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

C. Hình dạng của phân tử.

Trả lời

Phương án B.

Advertisements (Quảng cáo)