Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8: Viết sơ đồ công thức của các hợp chất

Bài 10: Hóa trị SBT Hóa lớp 8. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 14 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 10.1: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung…

Bài 10.1: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung

Hóa trị, nguyên tử , nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử

“Hoá trị là con số biểu thị ………. của …… nguyên tố này (hay ……                ) với …. Nguyên tố khác. Hoá trị của một …..        (hay …. ) được xác định theo …. của H chọn làm đơn vị và ………  của O là hai đơn vị”.

Trả lời

Hoá trị là con số biểu thị khả n ăng liên kết của nguyên tử nguyên tố này (hay nhóm nguyên tử) với nguyên tử nguyên tố khác. Hoá trị của một nguyên tố  (hay nhóm nguyên tử) được xác định theo hoá trị của H chọn làm đơn vị và hoá trị của O là hai đơn vị.


Bài 10.2: Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau :

H-X-H ;  X = O ;   H-Y

a )Xác định hoá trị của X và Y.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa hai nguyên tố Y và O, giữa hai nguyên tố X và Y.

a) X hoá trị II, Y hoá trị I

b) Y – O – Y, Y – X – Y.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 10.3: Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau :

HCl ; H2O ; NH3; CH4.

Trả lời


Bài 10.4: Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết s hoá trị II :

K2S ; MgS ; Cr2S3 ; CS2.

Gợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách tính nhẩm theo

a = {{y \times b} \over x}

K hoá trị I, Mg hoá trị II, Cr hoá trị III, C hoá trị IV.

Advertisements (Quảng cáo)