Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 14 SBT Hóa 8: Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố ?

Bài 10: Hóa trị SBT Hóa lớp 8. Giải bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 14 Sách bài tập Hóa học 8. Câu 10.5: Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II…

Bài 10.5: Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II :

Ba(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ;

CuCO3 ; Li­2CO3.

Trả lời

Ba hoá trị (II), Fe hoá trị (III), Cu hoá trị (II), Li hoá trị (I).


Bài 10.6: Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố như sau :

P(III) và H ;          P(V) và O ;

Advertisements (Quảng cáo)

Fe(III) và Br(I) ; Ca và N(III).

Trả lời

Gợi ý làm nhanh các bài tập lập công thức hoá học dạng AxBy  khi biết hoá trị a, b. Lập tỉ lệ {x \over y} = {a \over b} và nhẩm tính theo ba trường hợp sau :

1 ) Khi a = b thì X = y = 1

Advertisements (Quảng cáo)

2 ) Khi a = 1 thì X = b và y = 1

hoặc b = 1 thì X = 1 và y = a

3) Khi a khác  b và đều >= 2 thì X = b và y = a.

Nếu cả hai a và b là số chẵn, hoặc có ước số chung, thì rút gọn lấy số đơn giản nhất.

PH3 ; P205 ; FeBr3 ; Ca3N2


Bài 10.7: Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau :

Ba và nhóm (OH);            AI và nhóm (NO3).

Cu(II) và nhóm (CO3);      Na và nhóm (PO4)(III)

Trả lời

Ba(OH)2 ; Al(NO3)3 ; CuCO3 ; Na3PO4.

Advertisements (Quảng cáo)