Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị: Tìm ba số x, y, z biết x, y, z tỉ lệ nghịch với 2, 3, 6 và x + y + z = 180?

CHIA SẺ
Tìm ba số x, y, z biết x, y, z tỉ lệ nghịch với 2, 3, 6 và \(x + y + z = 180.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm ba số x, y, z biết x, y, z tỉ lệ nghịch với 2, 3, 6 và \(x + y + z = 180.\)

Bài 2: Theo x, y, z tỉ lệ nghịch với \({1 \over 3}x = {1 \over 2}y = {1 \over 5}z\)  và \(x + 2y – z = 8.\)

Bài 1: Theo công thức, ta có:

\(2x = 3y = 6z \Rightarrow {x \over {{1 \over 2}}} = {y \over {{1 \over 3}}} = {z \over {{1 \over 6}}} = {{180} \over 1}.\)

Vậy \(2x = 180 \Rightarrow x = 90;\)

       \(3y = 180 \Rightarrow y = 60;\)

       \(6z = 180 \Rightarrow z = 30.\)

Bài 2 : Theo công thức, ta có :\({1 \over 3}x = {1 \over 2}y = {1 \over 5}z\) và \(x + 2y – z = 8\).

Ta có :\({x \over 3} = {y \over 2} = {z \over 5}\)

hay \({x \over 3} = {{2y} \over 4} = {z \over 5} = {{x + 2y – z} \over {3 + 4 – 5}} = {8 \over 2} = 4.\)

Vậy \({x \over 3} = 4 \Rightarrow x = 12;\)

       \({y \over 2} = 4 \Rightarrow y = 8;\)

       \({z \over 5} = 4 \Rightarrow z = 20.\)