Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học 7: So sánh các đoạn thẳng CA, CD và CB

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC có góc A tù. Trên cạnh AB lấy điểm D. So sánh các đoạn thẳng CA, CD và CB … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC có góc A tù. Trên cạnh AB lấy điểm D.

a) So sánh các đoạn thẳng CA, CD và CB.

b) Trên cạnh AC lấy điểm E. So sánh DE và BC.


a) Xét tam giác \(\Delta AC{\rm{D}}\) có \(\widehat A\) tù \( \Rightarrow C{\rm{D}} > CA\) (1)

Mặt khác \(\widehat {C{\rm{D}}B}\) là góc ngoài của \(\Delta AC{\rm{D}}\) nên \(\widehat {C{\rm{D}}B} > \widehat A\)

\(\Rightarrow \widehat {C{\rm{D}}B}\) là góc tù \( \Rightarrow CB > C{\rm{D}}\) (2)

Từ (1), (2) \( \Rightarrow CA < C{\rm{D}} < CB\).

b) \(\widehat A\) là góc tù

\( \Rightarrow \widehat {CE{\rm{D}}}\) là góc tù (góc ngoài của \(\Delta A{\rm{D}}E\)).

Xét \(\Delta CE{\rm{D}}\) ta có \(C{\rm{D}} > DE\) mà \(C{\rm{D}} < BC\) (cmt)

\( \Rightarrow DE < BC\).