Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực có đáp án: Cho số hữu tỉ x = (a – 4)/5 , với giá trị nào của a thì: x là số dương?

CHIA SẺ

 Cho số hữu tỉ (x={{a – 4} \over 5}\) , với giá trị nào của a thì: x là số dương?; Tìm \(\left| x \right|\) biết: \(x = {{ – 7} \over 3}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm \(\left| x \right|\) biết:

a) \(x = {{ – 7} \over 3}\)

b) \(x = {{ – 4} \over { – 3}}\)

c) \(x = {{10} \over 3}\)

d) \(x = {1 \over { – 4}}\)

Bài 2: Tìm x biết:

a) \(\left| x \right|\) =  \({{12} \over {31}}\)

b) \(\left| x \right|=  0\)

c) \(\left| x \right|\) = \(\left| {{{ – 5} \over 7}} \right|\)

Bài 3: Cho số hữu tỉ  \(x={{a – 4} \over 5}\), với giá trị nào của a thì:

a) x là số dương?

b) x là số âm?

c) x không là số dương cũng không là số âm?


Bài 1: a) \(x = {{ – 7} \over 3}\)  thì \(\left| x \right| =  {7 \over 3}\).

b) \(x = {{ – 4} \over { – 3}}= {4 \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {4 \over 3}\).

c) \(x = {{10} \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {{10} \over 3}\).

d) \(x = {1 \over { – 4}}= {{ – 1} \over 4}\)  thì \(\left| x \right| =  {1 \over 4}\).

Bài 2: a) \(\left| x \right| =  {{12} \over {31}}\) thì \(x = {{12} \over {31}}\) hoặc \(x = {{ – 12} \over {31}}\).

a) \(\left| x \right| = 0\)  thì \(x = 0\).

b) \(\left| x \right| = \left| {{{ – 5} \over 7}} \right|\) \( \Rightarrow \left| x \right|= {5 \over 7}\) thì \(x = {5 \over 7}\) hoặc \({{ – 5} \over 7}\).

Bài 3: a) Vì \(5 > 0\) nên \(a – 4 > 0  \Rightarrow  a > 4\).

b) Vì \(5 > 0\) nên \(a – 4 < 0  \Rightarrow a < 4\).

c) \(a – 4 = 0  \Rightarrow  a = 4\).