Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Biểu thức đại số lớp 7: Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x)

CHIA SẺ

Cho \(A(x) = {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 4{\rm{x}} – 4;\)\(\;B(x) = {x^3} + {x^2} – 6{\rm{x}} – 4\). Tính \(A(x) + B(x)\) và \(A(x) – B(x)\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 4 Biểu thức đại số lớp 7.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho \(A(x) = {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 4{\rm{x}} – 4;\)\(\;B(x) = {x^3} + {x^2} – 6{\rm{x}} – 4\).

Tính \(A(x) + B(x)\) và \(A(x) – B(x)\).

Bài 2: Cho \(P(x) = 2{x^4} – 2{x^3} – x + 1\). Tìm Q(x) biết:

\(P(x) + Q(x) = 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1\).

Bài 3: Cho \(K(x) = 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 5;\)\(\;L(x) = {x^2} + x – 1;\)\(\;M(x) =  – 4{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} – 3\). Tính \(K(x) – L(x) + M(x)\).


Bài 1: \(A(x) + B(x) = {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 4{\rm{x}} – 4 + {x^3} + {x^2} – 6{\rm{x}} – 4 \)\(\;= 2{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} – 10{\rm{x}} – 8.\)

\(\eqalign{   A(x) – B(x) &= ({x^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 4{\rm{x}} – 4) – ({x^3} + {x^2} – 6{\rm{x}} – 4)  \cr  &  = {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 4{\rm{x}} – 4 – {x^3} – {x^2} + 6{\rm{x + }}4  \cr  &  = {x^2} + 2{\rm{x}}. \cr} \)

Bài 2: Ta có: \(2{x^4} – 2{x^3} – x + 1 + Q(x) = 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1.\)

\(\eqalign{    \Rightarrow Q(x) &= 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1 – (2{x^4} – 2{x^3} – x + 1)  \cr  & {\rm{            }} = 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1 – 2{x^4} + 2{x^3} + x – 1  \cr  & {\rm{            }} =  – {{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 4x. \cr} \)

Bài 3: Ta có:

\(\eqalign{   K(x) – L(x) + M(x) &= (2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 5) – ({x^2} + x – 1) + ( – 4{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} – 3)  \cr  &  = 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 5 – {x^2} – x + 1 – 4{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} – 3  \cr  &  =  – 3{{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}} – 7. \cr} \)