Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 4 Biểu thức đại số: Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến của P(x) và Q(x)

CHIA SẺ
Cho \(P(x) =  – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 4{{\rm{x}}^3} + 5 – 2{{\rm{x}}^4};\)\(\;Q(x) = 5{{\rm{x}}^4} + 9{{\rm{x}}^2} + 4{{\rm{x}}^3} – 6{\rm{x}} – 12\). Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến của P(x) và Q(x) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho \(P(x) =  – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 4{{\rm{x}}^3} + 5 – 2{{\rm{x}}^4};\)\(\;Q(x) = 5{{\rm{x}}^4} + 9{{\rm{x}}^2} + 4{{\rm{x}}^3} – 6{\rm{x}} – 12\).

a) Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến của P(x) và Q(x).

b) Tính \(P(x) + Q(x)\) và \(P(x) – Q(x)\).

Bài 2: Cho \(A(x) = {x^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – 1;\)\(\;B(x) = {{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1;\)\(\;C(x) = 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 2\).

Tính \(A(x) – B(x) + C(x)\).


Bài 1: \(a){\rm{ }}P(x) =  – 2{{\rm{x}}^4} – 4{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 5.\)

\({\rm{    }}Q(x) = 5{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} + 9{{\rm{x}}^2} – 6{\rm{x}} – 12.\)

b) \(P(x) + Q(x) = 3{{\rm{x}}^4} + 6{{\rm{x}}^2} – 3{\rm{x}} – 7.\)

\(\eqalign{   P(x) – Q(x) &=  – 2{{\rm{x}}^4} – 4{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 5 – (5{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} + 9{{\rm{x}}^2} – 6{\rm{x}} – 12)  \cr  & {\rm{                   }} =  – 2{{\rm{x}}^4} – 4{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 5 – 5{{\rm{x}}^4} – 4{{\rm{x}}^3} – 9{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x + }}12  \cr  & {\rm{                   }} =  – 7{{\rm{x}}^4} – 8{{\rm{x}}^3} – 12{{\rm{x}}^2} + 9{\rm{x}} + 17. \cr} \)

Bài 2: Ta có:

\(\eqalign{   A(x) – B(x) + C(x) &= ({x^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – {\rm{1)}} – {\rm{(}}{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1) + (2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 2)  \cr  &  = {x^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} – {\rm{1}} – {{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} – 3{\rm{x – }}1 + 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 2  \cr  & =  – 4{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}}{\rm{.}} \cr} \)