Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7: Tính |-5/9| + |4/9| – (-2012_)

CHIA SẺ

Tính \(\left| { – {5 \over 9}} \right| + \left| {{4 \over 9}} \right| – \left( { – 2012} \right);\) \(\left| {4,7} \right| – 1,5 – \left| { – 3,2} \right|.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính

a) \(\left| { – {5 \over 9}} \right| + \left| {{4 \over 9}} \right| – \left( { – 2012} \right);\)

b) \(\left| {4,7} \right| – 1,5 – \left| { – 3,2} \right|.\)

Bài 2: Tìm \(x,y \in Q\) biết: \(\left| {x + {{13} \over {14}}} \right| + \left| {y – {8 \over {27}}} \right| = 0.\)


Bài 1:  a) \(\left| { – {5 \over 9}} \right| + \left| {{4 \over 9}} \right| – \left( { – 2012} \right) \)\(\;= {5 \over 9} + {4 \over 9} + 2012\)\(\; = 1 + 2012 = 2013.\)

b) \(\left| {4,7} \right| – 1,5 – \left| { – 3,2} \right|\)\(\; = 4,7 – 1,5 – 3,2 = 0.\)

Bài 2: Ta có: \(\left| {x + {{13} \over {14}}} \right| \ge 0\) và \(\left| {y – {8 \over {27}}} \right| \ge 0\)

Do đó \(\left| {x + {{13} \over {14}}} \right| + \left| {y – {8 \over {27}}} \right| = 0\) khi \(\left| {x + {{13} \over {14}}} \right| = 0\) và \(\left| {y – {8 \over {27}}} \right| = 0\)

\( \Rightarrow x + {{13} \over {14}} = 0\) và \(y – {8 \over {27}} = 0\) \( \Rightarrow x =  – {{13} \over {14}}\) và \(y = {8 \over {27}}.\)