Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 41: Biểu đồ cột kép trang 82, 83, 84, 85, 86 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời Luyện tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức. Giải bài 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 trang 86 SGK Toán 6 tập 2 KNTT. Bài 41. Biểu đồ cột kép – Chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Luyện tập 1

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

Từ bảng 9.7, em hãy thay các dấu “?” trong hình 9.18 bằng số liệu phù hợp.

– Ghi “Ngày 1”, “Ngày 2” và “Ngày 3” vào các dấu “?” ở trục nằm ngang theo thứ tự từ trái qua phải:

– Số trên cột hình chữ nhật màu xanh là số bé trai, cột màu hồng là bé gái.

Ngày 1: Số bé trai là 9 nên số trên cột màu xanh là 9, số bé gái là 5 nên số trên cột màu hổng là 5.

Ngày 2: Số bé trai là 6 nên số trên cột màu xanh là 6, số bé gái là 6 nên số trên cột màu hổng là 6.

Ngày 3: Số bé trai là 7 nên số trên cột màu xanh là 7, số bé gái là 4 nên số trên cột màu hổng là 4.

Biểu đồ:

Luyện tập 2

1. Biểu đồ hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

2.

Quan sát biểu đồ hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

1. a) Quan sát biểu đồ lượng mưa mục bên phải biểu đồ:

b)

– Trạm Tuyên Quang:

+ Quan sát cột màu xanh

+ Cột có tháng lớn nhất là cột cao nhất.

– Trạm Nha Trang:

+ Quan sát cột màu hồng.

+ Cột có tháng lớn nhất là cột cao nhất.

– Thời gian mùa mưa là mùa (3 tháng) có mưa nhiều nhất.

2.

a)

– Cột màu xanh: chiều cao của nam.

– Tìm nước có số trên cột màu xanh lớn nhất: Chiều cao trung bình cao nhất.

– Tìm nước có số trên cột màu xanh thấp nhất: Chiều cao trung bình thấp nhất.

b)

– Cột màu vàng: chiều cao của nữ.

– Tìm nước có số trên cột màu vàng lớn nhất: Chiều cao trung bình cao nhất.

– Tìm nước có số trên cột màu vàng thấp nhất: Chiều cao trung bình thấp nhất.

c)

– Tìm chiều cao chênh lệch giữa nam và nữ ở mỗi nước: Lấy chiều cao nam trừ đi chiều cao của nữ.

– Tìm số lớn nhất trong các số vừa tìm được.

1.

a.

Advertisements (Quảng cáo)

Cột màu xanh và màu hồng biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là: tháng 7, tháng 8, tháng 5.

Mà 3 tháng này là mùa hè. Vậy mùa mưa ở đây là mùa hè.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha  Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12.

Mà 3 tháng này là mùa đông nên mùa mưa ở đây là mùa đông.

2. 

a.

Trong các số trên cột màu xanh: số lớn nhất là 172 và số nhỏ nhất là 162,1.

Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là: Việt Nam

b.

Trong các số trên cột màu vàng: số lớn nhất là 160 và số nhỏ nhất là 152,2.

Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là: Việt Nam

c.

Chênh lệch chiều cao ở:

Việt Nam: 162,1-152,2=9,9 cm

Singapore: 171-160=11 cm.

Nhật Bản: 172-158=14 cm

Hàn Quốc: 170,7-157,4=13,3 cm

Số lớn nhất là 14 nên nước có sự chênh lệch chiều cao của nam và nữ lớn nhất là: Nhật Bản.

Tranh luận

Bảng 9.8 cho biết độ mặn (đơn vị gam/lít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016. Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như hình 9.22b.

Đặt hai năm gần nhau hơn thì dễ so sánh sự chênh lệch hơn.

Cách vẽ giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn là: Hình 9.22a.

Giải bài 9.18 trang 86 Toán 6

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Advertisements (Quảng cáo)

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất?

Quan sát các cột màu vàng (quạt trần).

Tháng có cột màu vàng cao nhất là tháng bán được nhiều quạt trần nhất.

Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là:  tháng 5 (35), tháng 6 (41), tháng 7 (37).

Giải bài 9.19 trang 86 Toán 6 tập 2

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Quan sát các cột màu xanh (quạt cây).

Tháng có cột màu xanh cao nhất là tháng bán được nhiều quạt cây nhất.

 Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: tháng 4 (39), tháng 5(51), tháng 6 (49).

Bài 9.20 trang 86 SGK Toán 6 tập 2

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 5,6,7= tổng hai quạt trong tháng 5+ tổng hai quạt trong tháng 6+ tổng hai quạt trong tháng 7.

Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 10, 11, 12= tổng hai quạt trong tháng 10+ tổng hai quạt trong tháng 11+ tổng hai quạt trong tháng 12.

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là:

(35+51)+(41+49)+(37+32) =245 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là:

(15+13)+(17+23)+(20+17) = 105 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12  ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7.

Bài 9.21 Toán 6 trang 86 KNTT

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Tính tổng số quạt bán được từng tháng trong năm rồi tìm 3 tháng bán được nhiều quạt nhất.

Nhận xét xu hướng: 3 tháng bán được nhiều quạt nhất là mùa bán được nhiều quạt nhất.

 Tháng 1 bán được 29

Tháng 2 bán được 17

Tháng 3 bán được 23

Tháng 4 bán được 58

Tháng 5 bán được 86

Tháng 6 bán được 90

Tháng 7 bán được 69

Tháng 8 bán được 51

Tháng 9 bán được 39

Tháng 10 bán được 28

Tháng 11 bán được 40

Tháng 12 bán được 37

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè ( tháng 5, 6, 7)  trong năm.

Giải bài 9.22 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Quạt có nhiều tháng cao hơn và có sự chênh lệch giữa hai quạt lớn là quạt bán được nhiều hơn.

 Loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.

Giải bài 9.23 trang 86 Toán 6 KNTT

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

Bước 1. Vẽ các trục biểu diễn số lượng các lớp và các môn.

Bước 2. Với mỗi lớp, vẽ hai hình chữ nhật cạnh nhau với chiều rộng bằng nhau và chiều cao bằng số lượng học sinh đạt điểm giỏi mỗi môn của lớp đó.

Bước 3. Tô màu hoặc gạch chéo để phân biệt hai lớp và ghi chú thích. Đặt tên cho biểu đồ và điền số liệu trên các cột (nếu cần) để hoàn thiện biểu đồ.

 Lớp 6A: Môn Văn có 9 ta kẻ chiều cao bằng 9, môn Toán có 8 ta kẻ chiều cao bằng 8.

Tương tự với lớp 6B, 6C6D.

Bài 9.24 trang 86 Toán 6 tập 2 KNTT

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Từ bảng trên, em hãy thay dấu “?” bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

– Phân loại các đối tượng trên trục nằm ngang.

– Tìm các đối tượng tương ứng với các màu.

– Ghi số nam vào các cột màu cam và số nữ vào các cột màu xanh.

Trục nằm ngang biểu diễn các môn thể thao, với mỗi môn thể thao có 2 cột, cột màu cam biểu diễn cho số nam và cột màu xanh biểu diễn cho số nữ.

Môn bóng đá: Nam có 20 và nữ có 5 nên ta điền số trên cột màu cam là 20 và số trên cột màu xanh là 5.

Tương tự với môn cầu lông, cờ vua và bóng bàn.

Advertisements (Quảng cáo)