Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 40: Biểu đồ cột trang 77, 78, 79, 80, 81 Toán lớp 6 tập 2 KNTT

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 78, 79,80 Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 81 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 40. Biểu đồ cột – Chương 9 Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Luyện tập 1

Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trường làm một bảng hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn).

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ bảng 9.3

b) Vẽ biểu đồ hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

2. Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo bảng 9.4.

Em hãy vẽ biều đồ cột cho bảng thống kê này.

– Tạo bảng gồm 2 hàng và 4 cột.

+ Hàng 1: Thể loại

+ Hàng 2: Số bạn yêu thích.

– Mỗi ô vuông có 5 gạch.

– Số học sinh của mỗi thể loại bằng số ô vuông nhân 5.

Vẽ biểu đồ:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại. Vẽ trục đứng biểu diễn số học sinh.

Bước 2. Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh lớp đó yêu thích (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3. Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột để hoàn thiện biểu đồ.

2.

– Các số lượng thì ghi ở cột đứng, các loài hoa ghi ở cột ngang.

– Nếu số ghi ở cột đứng quá loán thì ta cần quy ước chiều cao của các cột như sau: Coi 2 cánh hoa bằng 1 cm. Chẳng hạn, nếu loài hoa có 10 cánh thì ta kẻ cột có chiều cao bằng 10:2=5 cm.

– Sử dụng thước để đo khoảng cách giữa các cột.

1) Số bạn thích thần thoại là 5.2=10 bạn.

Số bạn thích truyền thuyết là 5.4=20 bạn

Số bạn thích cổ tích là 5.3=15 bạn.

Ta có bảng thống kê số thể loại văn học được yêu thích:

Thể loại

Thần thoại

Truyền thuyết

Cổ tích

Số bạn yêu thích

10

20

15

Thần thoại: Chiều cao bằng 10

Truyền thuyết: Chiều cao bằng 20

Cổ tích: Chiều cao bằng 15.

Bề rộng của các hình chữ nhật bằng nhau:

2.

Ta quy ước chiều cao của các cột : 2 cánh hoa bằng 1 cm. Như thế chiều cao của các cột là:

Sen: 8:2=4 cm

Tulip: 6:2=3 cm

Mai: 5:2=2,5 cm

 quỳ: 13:2=7,5 cm

Ta được biểu đồ sau:

Luyện tập 2

Biểu đồ cột ở hình 9.9 cho biết tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm=1,609km).

a) Trong các nhận xét dưới dây, nhận xét nào phù hợp với thông tin từ biểu đồ? Vì sao?

– Tốc độ của động vật bằng số ghi trên đầu của mỗi cột động vật.

– Động vật có tốc độ lớn nhất thì chạy nhanh nhất.

Nhận xét “Nai chạy nhanh nhất” phù hợp vì tốc độ của nai là lớn nhất bằng 45 dặm/giờ.

Advertisements (Quảng cáo)

Tốc độ tối đa của sóc là 12 dặm/giờ và đây là tốc độ nhỏ nhất trong các cột hình chữ nhật trên biểu đồ. Vậy nhận xét của bạn Pi không phù hợp.

Tốc độ tối đa của thỏ là 35 dặm/giờ và của sóc là 12 dặm/giờ. Như vậy tốc độ của thỏ gấp \(\frac{{35}}{{12}}\) lần tốc độ của sóc, ta ước lượng phân số này gần bằng 3 lần. Vậy bạn nhận xét của bạn Tròn không phù hợp.

Câu b

Trong biểu đồ trên, em thấy những loài nào có tốc độ tối đa từ 10 đến 19, từ 40 đến 49 (dặm/giờ)?

– Tốc độ tối đa từ 10 đến 19: Tìm các cột có ghi số trong khoảng 10 đến 19.

– Tốc độ tối đa từ 40 đến 49: Tìm các cột có ghi số trong khoảng 40 đến 49.

Các loài có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 là: Sóc (12 dặm/giờ) và Gà rừng (15 dặm/giờ).

Các loài có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 là: Ngựa vằn (40 dặm/giờ) và Nai (45 dặm/giờ).

Câu 2

Cho biểu đồ cột hình 9.10.

a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp nếu biết GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỉ đô la.

b) Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

a)

– Cột dọc là GDP, cột ngang là Năm.

– Hình chữ nhật được vẽ ở năm nào thì biểu diễn GDP Việt Nam năm năm đó.

b)

– So sánh GDP qua các năm: So sánh các số ghi trên mỗi hình chữ nhật

– Số ghi trên hình chữ nhật tăng dần thì xu hướng cũng tăng và ngược lại.

a) Thay dấu “?” bằng số 186 vì đây là số GDP năm 2014 tương ứng với cột 2014.

b) GDP của Việt Nam tăng từ 186 đến 224 tỉ đô la.

Thử thách nhỏ

Bảng 9.5 cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong quý I năm 2020.

Minh vẽ biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này như hình 9.11.

Theo em, biểu đồ Minh vẽ có hợp lí không? Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện điều gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Lợi nhuận là số âm thì cửa hàng lỗ.

Chẳng hạn lợi -1 có nghĩa là cửa hàng lỗ 1.

Biểu đồ Minh vẽ hợp lí.

Các cột nằm dưới trục ngang (trục tháng) thể hiện lợi nhuận âm, chẳng hạn, tháng 1 lợi -10 triệu đồng có nghĩa là tháng đó lỗ 10 triệu đồng.

Giải bài 9.11 trang 81 Toán 6

Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

– Thời gian tự học ở nhà nhiều nhất là cột cao nhất.

– Để tính thời gian tự học của mỗi ngày: nhìn vào các dòng kẻ ngang mờ (dòng kẻ đi qua các số 20, 40, 60,…)  trên biểu đồ, đỉnh của cột hình chữ nhật chạm vào dòng nào thì có số phút bằng số ghi dòng đó.

 Ngày An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất là thứ sáu vì cột thứ sáu cao nhất và bằng 120 phút.

Giải bài 9.12 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà?

Ngày không học ở nhà thì có thời gian tự học bằng 0 giờ.

Trong các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật thì chỉ có chủ nhật là không có cột hình chữ nhật tức là số giờ tự học bằng 0 giờ.

Vậy chủ nhật là ngày An không tự học ở nhà.

Bài 9.13 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

– Tìm thời gian An tự học từ thứ 2 đến chủ nhật.

– Tổng thời gian trong tuần = Tổng thời gian từ thứ 2 đến chủ nhật.

 Thời gian tự học của An trong tuần là:

Thứ 2: 80 giờ

Thứ 3: 100 giờ

Thứ 4: 60 giờ

Thứ 5: 80 giờ

Thứ 6: 120 giờ

Thứ 7: đỉnh của hình chữ nhật nằm giữa vạch 80 và 100 nên có số giờ là 90 giờ.

Chủ nhật: 0 giờ

Vậy tổng thời gian tự học ở nhà của An trong tuần là

80+100+60+80+120+90=530 giờ.

Giải bài 9.14 Toán 6 tập 2 trang 81

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Xác định chiều cao của hình chữ nhật ứng với ngày chủ nhật.

50 phút nằm ở giữa 40 và 60 nên ta lấy trung điểm của 40 và 60 làm chiều cao của cột chủ nhật. Ta có biểu đồ:

Bài 9.15 trang 81 SGK Toán 6 tập 2

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Kẻ bảng gồm 2 hàng và 8 cột.

Hàng thứ nhất là ngày trong tuần, hàng thứ 2 là số phút An tự học.

 Thời gian An tự học thứ 2 là 80 thì ta ghi 80 vào ô ở bên dưới ô ghi “Thứ 2”

Tương tự với thời gian An tự học thứ 3,4,5,6 và chủ nhật.

Ngày trong tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Thời gian (phút)

80

100

60

80

120

90

0

Bài 9.16 SGK Toán 6 tập 2

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Kẻ bảng thống kê có khung như sau:

Câu lạc bộ bóng đá

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Slượng các bạn hâm mộ

 

 

 

Tính tổng các gạch của mỗi câu lạc bộ và ghi số gạch vào bảng trên.

Bảng thống kê

Câu lạc bộ bóng đá

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Số lượng các bạn hâm mộ

12

13

15

Biểu đồ cột biểu diễn số các bạn yêu thích câu lạc bộ bóng đá:

Giải bài 9.17 trang 81 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho bảng thống kê sau:

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Vẽ biểu đồ:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại. Vẽ trục đứng biểu diễn số bạn.

Bước 2. Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số bạn yêu thích thể loại đó (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3. Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột để hoàn thiện biểu đồ.

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê:

Advertisements (Quảng cáo)