Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng trang 74, 75, 76 Toán 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 74, 75 Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 2 Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng – Chương 8 hình học phẳng

Hoạt động khám phá 1

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó.

Trồng hai hàng sao cho có một cây thuộc cả hai hàng.

– Có thể trồng bằng cách xếp cây thành hai đường chéo nhau

– Mô tả như hình vẽ:

Thực hành 1

Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng.

Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng.

– Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, B, D cũng thẳng hàng. Hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C.

– Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

– Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

– Trên Hình 2, ba điểm thẳng hàng là: M, N, Q; ba điểm không thẳng hàng là M, N, P

– Trên Hình 3, ba điểm thẳng hàng là M, P, R

– Vẽ hình như sau:

Hoạt động khám phá 2

Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại?

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Quan sát đèn giao thông ta thấy đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại.

Thực hành 2

Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

– Vẽ hai điểm A và B trên giấy.

– Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

– Lấy điểm C trên đường thẳng vừa vẽ sao cho A nằm giữa hai điểm B và C.

Giải bài 1 trang 76 SGK Toán 6 tập 2

Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba đến thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

– Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

– Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Bộ ba điểm thẳng hàng: (A, B, C) ; (B, C, D); ( A, C, D); (A, B, D)

Bộ ba điểm không thẳng hàng: (A, B, E); ( A, C, E); ( A, D, E); ( B,C, E), (B, D, E)  (C, D, E).

Bài 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả.

– Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

– Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Các điểm thẳng hàng là: (G, K, P); ( E, K, F); (H,K,Q).

Bài 3 trang 76 Toán 6 tập 2 CTST

Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và N.

b) Không nằm giữa hai điểm E và G.

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

a) Điểm nằm giữa hai điểm M và N là: E, F, G

b) Điểm không nằm giữa hai điểm E và G: M và N.

Bài 4 trang 76 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N.

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng.

a) Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì thẳng hàng.

b) Có thể tạo đường thẳng bằng các gấp giấy sao cho nếp gấp đi qua 2 điểm.

a)

 

b) Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua hai điểm, vẽ điểm thứ ba thuộc nếp gấp vừa gấp được.

Giải bài 5 trang 76 Toán lớp 6 tập 2

Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn.

– Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

– Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Ba điểm thẳng hàng: Ba chiếc cột hiên nhà, ba bạn học sinh xếp thẳng hàng,..

Ba điểm không thẳng hàng: Ba cây cau ở ba góc vườn, ba chiếc cốc ở ba góc bàn,..

Advertisements (Quảng cáo)