Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 8 – Hình học phẳng trang 96, 97, 98 Toán 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trang 96, 97; Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo: Bài tập cuối chương 8- Hình học phẳng Các hình học cơ bản

Phần Trắc Nghiệm

Câu 1.

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

Tìm và nối một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

(1) – C                      (2) – B                      (3) – H

(4) – G                      (5) – A                      (6) – E

Câu 2.

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học

Tìm và nối một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

(1) – D                      (2) – G                      (3) – E

(4) – C                      (5) – H                       (6) – A

Câu 3.

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học

Tìm và nối một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

(1) – E                      (2) – G                      (3) – A

Advertisements (Quảng cáo)

(4) – H                      (5) – B                      (6) – C

Câu 4.

Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng.

a) Khi ba điểm cùng thuộc một …., ta nói rằng chúng thẳng hàng.

b) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm…… hai điểm còn lại.

c) Có một và chỉ một …. đi qua hai điểm A và B cho trước.

d) Nếu hai đường thẳng chỉ có …… ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau.

e) Nếu hai đường thẳng không có nói rằng hai đường thẳng đó song song.

g) …… là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B,

h) …… của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai điểm đó.

i) …… là hình gồm hai tia chung gốc.

k) Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là ……

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống.

a) Đường thẳng                               g) Đường thẳng

b) nằm giữa                                     h) Trung điểm

Advertisements (Quảng cáo)

c) đường thẳng                                i) Góc

d) một điểm chung                           k) Góc tù

e) điểm chung

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giải bài 1 trang 98 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm M, N, P không thẳng hàng

b) Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB.

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB.

d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

a) Ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng là ba điểm thẳng hàng

b) Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút và chia đoạn thẳng đó làm hai phần bằng nhau

c) Vẽ hai điểm AB, kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó, lấy điểm K thuộc đường thẳng vừa vẽ.

d) Vẽ hai tia Ax và Ay chung gốc A ta được góc xAy, vẽ điểm M nằm trong góc đó.

Giải bài 2 trang 98 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC.

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2 cm

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm.

Nếu M là trung điểm của AB thì \(MA = MB = \frac{{AB}}{2}\)

 

a) Nếu AB = 2cm thì AC = CB =2 : 2 = 1 (cm),  AO = 1: 2 = 0,5 (cm)

b) Nếu CB = 3,4cm thì AC = 3,4 cm; AB = 3,4 + 3,4 = 6,8 cm; AO = AC: 2 = 1,7 cm.

Bài 3 trang 98 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

– Hai cạnh có 1 điểm chung tạo thành một góc. Điểm chung đó là đỉnh của góc

– Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Các góc có trong hình là: \(\widehat {ABC},{\rm{ }}\widehat {BAC},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {DAC},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {CDA}\)

Sắp xếp các góc theo thứ tự giảm dần, ta có: \(\widehat {CDA},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {DAC}\)

Bài 4

Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một số bạn trong lớp cao bằng em, thấp hơn em, cao hơn em.

Học sinh tự làm

Bài 5 trang 98 SGK Toán 6 tập 2

Tìm một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng, góc trong thực tiễn.

Liệt kê một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng, góc trong thực tiễn mà em thấy.

Hình ảnh của đường thẳng: Đường dây điện cao áp, dây phơi quần áo, mép bàn,..

Hình ảnh của góc: Góc bàn hình chữ nhật, Chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật,..

Advertisements (Quảng cáo)