Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng trang 83, 84 Toán lớp 6 tập 2 CTST

Trả lời câu hỏi trang 83 Toán 6 CTST tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 5 Trung điểm của đoạn thẳng – Chương 8 hình học phẳng

Hoạt động khám phá

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1a).

Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (Hình 1b).

– Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.

– Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ.

Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các điểm P và Q.

– Đo và so sánh độ dài

– Em hãy dùng thước thẳng đo độ dài NP và NQ.

– Độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ

– Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q

Thực hành 1

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn\(NI = 5{\rm{ }}cm\). Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

Thực hành 2

Hãy nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp.

Advertisements (Quảng cáo)

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

– Đo độ dài của cạnh bảng

– Đặt điểm 0 của thước ở một đầu cạnh bảng, đo đến độ dài bằng một nửa cạnh bảng nên trên.

– Điểm đó là trung điểm của cạnh bảng.

Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 6 tập 2

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) \(MA = MB\)

(B) M nằm giữa A, B và \(MA = MB\).

(C) M nằm giữa A và B.

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và \(MA = MB\).

Bài 2 trang 84 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

Advertisements (Quảng cáo)

 

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì: C nằm giữa hai điểm A, B và \(AC = CB\).

b) Điểm D không  là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù \(AD = DC\) nhưng A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng.

Giải bài 3 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

– Điểm cắt là trung điểm của thanh gỗ.

– Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước đo từ điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu điểm đó và dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu.

Bài 4 trang 84 Toán 6 tập 2

Cho hình vẽ bên.

 

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM.  Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

a) Cách vẽ trung điểm A:

– Đo độ dài đoạn BC

– Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC.

– Đánh dấu điểm đó là A.

– Khi đó A là trung điểm của BC.

b)

– Kéo dài đường thẳng BC về phía B

– Đo độ dài AB. Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét:\(AB = BM = AC\).

Giải bài 5 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo.

Advertisements (Quảng cáo)