Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

New Words – Lesson 3 Unit 2 School Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài New Words – Lesson 3 Unit 2. School trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Peter Pan

Peter Pan lives on a magic island called Neverland. He meets Wendy and teaches her to fly. This fantasy novel is fun for children of all ages.

Author: J.M. Barrie

The Secret of the Old Clock

Nancy Drew is good at finding out secrets. She loves helping people with problems. This novel is an interesting mystery story.

Author: Carolyn Keene

My Side of the Mountain

Sam Gribley runs away from New York City to live on a mountain with his pet bird. Children will love this adventure story.

Author: Jean Craighead George

a. Read the text and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat.

(Đọc văn bản và nối từ được gạch chân với định nghĩa của nó. Nghe và lặp lại.)

1. In this kind of story, animals can talk and people can use magic.

2. In this kind of story, lots of exciting things happen like going to a new place.

3. a book about people or events

4. the writer of a book or comic

5. In this kind of story, strange things happen and secrets are found out.

fantasy

__________

__________

__________

__________

Tạm dịch bài đọc:

Peter Pan

Peter Pan sống trên một hòn đảo phép thuật tên là Neverland. Anh ta

gặp Wendy và dạy cô ấy bay. Cuốn tiểu thuyết giả tưởng này rất vui nhộn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Tác giả: J.M. Barrie

Bí mật của chiếc đồng hồ cũ

Nancy Drew rất giỏi trong việc tìm ra bí mật. Cô ấy thích giúp đỡ những người có vấn đề. Cuốn tiểu thuyết này là một câu chuyện bí ẩn thú vị.

Tác giả: Carolyn Keene

My Side of the Mountain

Sam Gribley chạy khỏi thành phố New York để đến sống trên núi với chú chim cưng của mình. Trẻ em sẽ thích câu chuyện phiêu lưu này.

Tác giả: Jean Craighead George

1. fantasy

2. mystery

3. novel

4. author

5. adventure

1. In this kind of story, animals can talk and people can use magic. => fantasy

(Trong loại câu chuyện này, động vật có thể nói chuyện và con người có thể sử dụng phép thuật. = tưởng tượng)

2. In this kind of story, lots of exciting things happen like going to a new place. => mystery

(Trong loại câu chuyện này, rất nhiều điều thú vị xảy ra như đi đến một nơi mới. = bí ẩn)

Advertisements (Quảng cáo)

3. a book about people or events => novels

(một cuốn sách về con người hoặc sự kiện = tiểu thuyết)

4. the writer of a book or comic => author

(người viết một cuốn sách hoặc truyện tranh = tác giả)

5. In this kind of story, strange things happen and secrets are found out. => adventure

(Trong loại câu chuyện này, những điều kỳ lạ xảy ra và bí mật được tìm ra. = thám hiểm)

Advertisements (Quảng cáo)

b. Which story would you like to read? Talk to your partner.

(Em muốn đọc câu chuyện nào? Nói với bạn của em.)

– Which story would you like to read?

(Bạn muốn đọc câu chuyện nào?)

– I’d like to read Peter Pan. I like fantasy.

(Mình muốn đọc Peter Pan. Mình thích truyện giả tưởng.)

A: Which story would you like to read?

(Bạn muốn đọc câu chuyện nào?)

B: I’d like to read The Secret of the Old Clock. I like mystery stories. How about you?

(Mình muốn đọc Bí mật của chiếc đồng hồ cũ. Mình thích những câu chuyện bí ẩn. Còn bạn thì sao?)

A: I’d like to read My side of the Mountain. I like adventure stories.

(Mình muốn đọc My side of the Mountain. Mình thích những câu chuyện phiêu lưu.)

Advertisements (Quảng cáo)