Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Grammar – Unit 2 Review Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Giải bài Grammar – Review Unit 2 School trang 89 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World. Xem chi tiết dưới đây

Grammar

Circle the correct words.

(Chọn từ đúng.)

1. I like art, English, and/or music.

(Tôi thích mỹ thuật, tiếng Anh, và âm nhạc.)

2. What’s your favorite subject? Mine/Yours is biology.

3. Do you like play/playing sports?

4. The book’s by/on Harper Lee.

Advertisements (Quảng cáo)

5. I think the book is/are very exciting.

6. I like dancing/danceing. I want to sign up for a dance class.

7. Do you know where my bag is? – Hmm, is that mine/yours?

8. I don’t like draw/drawing.

1. and

2. Mine

3. playing

4. by

5. is

6. dancing

7. yours

8. drawing

2. What’s your favorite subject? Mine is biology.

Advertisements (Quảng cáo)

(Môn học yêu thích của bạn là gì? Của tôi là sinh học.)

3. Do you like playing sports?

(Bạn có thích chơi thể thao không?)

4. The book’s by Harper Lee.

(Cuốn sách được viết bởi Harper Lee.)

5. I think the book is very exciting.

(Tôi nghĩ cuốn sách rất thú vị.)

6. I like dancing. I want to sign up for a dance class.

(Tôi thích khiêu vũ. Tôi muốn đăng ký một lớp học khiêu vũ.)

7. Do you know where my bag is? – Hmm, is that yours?

(Bạn có biết túi của tôi ở đâu không? – Hừm, cái kia là của bạn à?)

8. I don’t like drawing.

(Tôi không thích vẽ.)

Advertisements (Quảng cáo)