Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 2 Review – Vocabulary trang 89 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Vocabulary – Review Unit 2 School trang 89 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách iLearn Smart World

Vocabulary

Fill in the blanks with the words from the box.

(Điền vào chỗ trống với các từ trong khung.)

fantasy           sign up              novel                history

drama club              geography              literature               arts and crafts

 1. My favorite subject is history. I like learning about people in the past.

(Môn học yêu thích của tôi là lịch sử. Tôi thích học về con người trong quá khứ.)

2. Harry Potter is a famous _________ series. Many people love the magical world in the books.

3. There are many _________ projects before the holidays. You can learn how to make beautiful cards and decorations.

4. Her first _________is about her childhood in the south of India. Many people, especially girls and women, love it because they can see themselves in her story.

5. Why don’t you _________ for an outdoor activity? Being outdoors is great for your health.

6. Matt doesn’t like _________. He thinks all the books he has to read in the class are boring.

7. We learn about different countries in _________class.

Advertisements (Quảng cáo)

8. The _________is looking for actors for their new play.

– fantasy (n): tưởng tượng

– sign up (v): đăng ký

– history (n): lịch sử

– drama club (np): câu lạc bộ kịch

– geography (n): địa lý

Advertisements (Quảng cáo)

– literatute (n): văn học

– arts and crafts (np): thủ công mỹ nghệ

1. history

2. fantasy

3. arts and crafts

4. novel

5. sign up

6. literature

7. geography

8. drama club

2. Harry Potter is a famous fantasy series. Many people love the magical world in the books.

(Harry Potter là một bộ truyện giả tưởng nổi tiếng. Nhiều người yêu thích thế giới kỳ diệu trong sách.)

3. There are many arts and crafts projects before the holidays. You can learn how to make beautiful cards and decorations.

(Có nhiều dự án nghệ thuật và thủ công trước kỳ nghỉ. Bạn có thể học cách làm thiệp và trang trí đẹp mắt.)

4. Her first novel is about her childhood in the south of India. Many people, especially girls and women, love it because they can see themselves in her story.

(Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy kể về thời thơ ấu của cô ấy ở miền nam Ấn Độ. Nhiều người, đặc biệt là các cô gái và phụ nữ, thích nó vì họ có thể nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của cô ấy.)

5. Why don’t you sign up for an outdoor activity? Being outdoors is great for your health.

(Tại sao bạn không đăng ký một hoạt động ngoài trời nhỉ? Hoạt động ngoài trời rất tốt cho sức khỏe của bạn.)

6. Matt doesn’t like literature. He thinks all the books he has to read in the class are boring.

(Matt không thích văn học. Anh ấy nghĩ rằng tất cả những cuốn sách anh ấy phải đọc trong lớp đều nhàm chán.)

7. We learn about different countries in geography class.

(Chúng tôi học về các quốc gia khác nhau trong lớp học địa lý.)

8. The drama club is looking for actors for their new play.

(Câu lạc bộ kịch đang tìm kiếm diễn viên cho vở kịch mới của họ.)

Advertisements (Quảng cáo)