Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Listening – Lesson 3 Unit 2 School

Hướng dẫn giải Listening – Lesson 3 Unit 2 School trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Listen to some students talking about books. Circle their favorite kind of book.

(Nghe một số học sinh nói về những quyển sách. Khoanh chọn loại sách mà họ yêu thích.)

1. Grace                        adventure / mystery

2. Jamie                         fantasy / adventure

Nội dung bài nghe:

Grace: Hi, my name’s Grace. My favorite novel is called Coraline. The author is Neil Gaiman. It’s about a girl called Coraline. She moves to a new house with her family. One night, Coraline fnds a secret door. There is a strange woman on the other side. It’s very interesting and a bit scary.

Jamie: I’m Jamie. My favorite novel is about a boy called Addison Cooke. He goes to South America and has a lot of adventures. I think it’s very exciting. It’s called Addison Cooke and the Treasure of the Incas. I don’t know the name of the author.

Tạm dịch bài nghe:

Grace: Xin chào, tên tôi là Grace. Cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi có tên là Coraline. Tác giả là Neil Gaiman. Tiểu thuyết này nói về một cô gái tên là Coraline. Cô ấy chuyển đến một ngôi nhà mới với gia đình của mình. Một đêm nọ, Coraline tìm thấy một cánh cửa bí mật. Có một người phụ nữ lạ ở phía bên kia. Nó rất thú vị và hơi đáng sợ một chút.

Jamie: Tôi là Jamie. Cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi là về một cậu bé tên là Addison Cooke. Bạn ấy đến Nam Mỹ và có rất nhiều cuộc phiêu lưu. Tôi nghĩ nó rất thú vị. Nó được gọi là Addison Cooke và Kho báu của người Inca. Tôi không biết tên tác giả.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Grace: mystery

2. Jamie: adventure

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.)

1. Neil Gaiman is the _________of Coraline.

2. Grace thinks the story is___________ and a bit scary.

3. Jamie thinks the novel is very_____________ .

Advertisements (Quảng cáo)

4. Jamie doesn’t know the name of the______________.

1. author

2. interesting

3. exciting

4. author

 1. Neil Gaiman is the author of Coraline.

(Neil Gaiman là tác giả của Coraline.)

2. Grace thinks the story is interesting and a bit scary.

(Grace nghĩ rằng câu chuyện thú vị và hơi đáng sợ.)

3. Jamie thinks the novel is very exciting.

(Jamie cho rằng cuốn tiểu thuyết rất thú vị.)

4. Jamie doesn’t know the name of the author.

(Jamie không biết tên tác giả.)

Useful Language

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


What’s your favorite book?

What kind of book is it?

Who’s the author?

Why do you like it?

I like Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

It’s a fantasy novel.

It’s by J.K. Rowling.

I think it’s very exciting.

Tạm dịch:

– Quyển sách yêu thích của bạn là gì? – Mình thích Harry Potter và viên đá của Sorcerer’s.

– Nó thuộc thể loại sách gì? – Nó là tiểu thuyết giả tưởng.

– Tác giả là ai? – Nó được viết bởi J.K.Rowling.

– Tại sao bạn thích nó? – Mình nghĩ nó rất thú vị.

Advertisements (Quảng cáo)