Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Writing Lesson 3 – Unit 2 School Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Writing – Lesson 3 Unit 2 School trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. Read the Writing Tip and answer the questions.

(Đọc Mẹo viết và trả lời các câu hỏi.)

Writing Tip: Punctuation

We use capital letters:

at the beginning of all sentences
for names of people, places, and books, etc.
for the subject pronoun “1”
for days and months

1. What’s your favorite book?

2. What kind of book is it?

3. Who’s the author of the book?

4. Why do you like the book?

5. Do you think your friends should read it?

Tạm dịch:

Mẹo viết: Dấu câu

Chúng ta sử dụng các chữ cái viết hoa:

• ở đầu tất cả các câu

Advertisements (Quảng cáo)

• cho tên người, địa điểm và sách, v.v.

• cho đại từ chủ ngữ “I”

• cho ngày và tháng

1. Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?

2. Nó là loại sách gì?

3. Ai là tác giả của cuốn sách?

4. Tại sao bạn thích cuốn sách này?

Advertisements (Quảng cáo)

5. Bạn có nghĩ rằng bạn bè của bạn nên đọc nó không?

1. My favorite book is Alice in Wonderland.

(Quyển sách yêu thích của tôi là Alice in Wonderland.)

2. It is a fantasy novel.

(Nó là tiểu thuyết giả tưởng.)

3. It’s by Lewis Carroll.

(Nó được viết bởi Lewis Carroll.)

4. Because it’s interesting and relaxing.

(Bởi vì nó thú vị và mang lại cảm giác thư giãn.)

5. Yes, I do.

(Tôi nghĩ bạn bè nên đọc nó.)

b. Use your answers in Task a. to write a book review. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words.

(Sử dụng các câu trả lời của em ở bài a để viết bài nhận xét về sách. Sử dụng Reading để giúp em. Viết 40 đến 50 từ.)

My favorite book is Alice in Wonderland. It’s fantasy novel. The author of the book is Lewis Carroll. The book is about a young girl named Alice, who falls through a rabbit hole into a subterranean fantasy world. I like the book because it shows us many beautiful things Wonderland. I really like this book. I think you should read it.

Tạm dịch:

Cuốn sách yêu thích của tôi là Alice và xứ sở thần tiên. Đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Tác giả của cuốn sách là Lewis Carroll. Cuốn sách kể về một cô gái trẻ tên là Alice, người bị rơi qua một cái hố thỏ vào một thế giới tưởng tượng dưới lòng đất. Tôi thích cuốn sách vì nó cho chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ của Xứ sở thần tiên. Tôi thực sự thích quyển sách này. Tôi nghĩ bạn nên đọc nó.

Advertisements (Quảng cáo)