Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh lớp 6: Pronunciation – Review Unit 2 School

Giải bài Pronunciation Review Unit 2 School trang 89 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Pronunciation

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh chọn từ khác với các từ còn lại về vị trí của trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

1. A. drama

2. A. literature

3. A. music

4. A. fantasy

5. A. novel

B. baseball

B. biology

B. soccer

B. history

B. decide

C. suggest

C. activity

C. physics

C. favorite

C. author

D. subject

D. geography

D. indoor

D. adventure

D. science

Xác định trọng âm từ có 2, 3, 4 âm tiết.

Advertisements (Quảng cáo)

1. C

2. A

3. D

4. D

5. B

1. C

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Advertisements (Quảng cáo)

2. A

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

3. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

4. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. B

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Advertisements (Quảng cáo)