Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

New Words – Lesson 1 Unit 2 School trang 14 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World: New Words – Lesson 1 Unit 2. School

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)


1. history

2. P.E (physical education)

3. I.T (information techonology)

4. music

5. geography

6. literature

7. physics

8. biology

Advertisements (Quảng cáo)

–  history (n): lịch sử

– P.E (physical education): giáo dục thể chất, thể dục

– I.T (information techonology): công nghệ thông tin

– music (n): âm nhạc

– geography (n): địa lý

– literature (n): ngữ văn

– physics (n): vật lý

Advertisements (Quảng cáo)

– biology (n): sinh học

1 – C

2 – H

3 – G

4 – B

5 – D

6 – E

7 – F

8 – A

b. Note three more subjects you know. Discuss if you like them. Ask and answer.

(Ghi chú thêm ba môn học mà em biết. Thảo luận xem em có thích chúng hay không. Hỏi và trả lời.)

– Do you like maths?

(Bạn có thích toán không?)

– Yes, I do.

(Có.)

Three more subjects: art, English, maths, and civic.

(Ba môn học khác là: mỹ thuật, tiếng Anh, toán và giáo dục công dân.)

A: Do you like English?

(Bạn có thích tiếng Anh không?)

B: Yes, I do.

(Có.)

A: Do you like literature?

(Bạn có thích ngữ văn không?)

B: No, I don’t.

(Không.)

Advertisements (Quảng cáo)