Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: Listening – Lesson 1 Unit 2 School

Hướng dẫn làm bài Listening – Lesson 1 Unit 2 School trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Listen to Adrian and Sarah talking about school subjects. Who likes more school subjects?

(Nghe Adrian và Sarah nói về các môn học ở trường. Ai thích nhiều môn học hơn?)

Nội dung bài nghe:

Sarah: Hello, Adrian.

Adrian: Hi, Sarah.

Sarah: Is that your group’s survey about school subjects?

Adrian: Yes, it is

Sarah: Cool. So, what subjects do you like?

Adrian: I like art. How about you?

Sarah: I like history, physics, and P.E.

Adrian: What subjects don’t you like?

Sarah: I don’t like geography. What subjects don’t you like, Adrian?

Adrian: I don’t like history, math, physics, and geography.

Sarah: Wow! You don’t like a lot of subjects.

Adrian: Yeah, that’s true. What’s your favorite subject, Sarah?

Sarah: Mine’s physics. What’s yours?

Adrian: Mine’s P.E.

Tạm dịch bài nghe:

Sarah: Chào, Adrian.

Advertisements (Quảng cáo)

Adrian: Chào, Sarah.

Sarah: Đó có phải là cuộc khảo sát của nhóm bạn về các môn học ở trường không?

Adrian: Đúng vậy.

Sarah: Tuyệt thật. Vậy, bạn thích môn học nào?

Adrian: Mình thích mỹ thuật. Còn bạn thì sao?

Sarah: Mình thích lịch sử, vật lý và thể dục.

Adrian: Bạn không thích môn học nào?

Sarah: Mình không thích môn địa lý. Bạn không thích môn học nào, Adrian?

Adrian: Mình không thích lịch sử, toán học, vật lý và địa lý.

Sarah: Chà! Bạn không thích nhiều môn học thế.

Adrian: Đúng vậy. Môn học yêu thích của bạn là gì, Sarah?

Sarah: Vật lý là môn học yêu thích của mình. Của bạn là gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Adrian: Thể dục là môn học yêu thích của mình.

Sarah likes more school subjects.

(Sarah thích nhiều môn học hơn.)

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.)

1. Adrian likes________.

2. Sarah likes history, physics, and________.

3. Sarah doesn’t like________.

4. Adrian’s favorite subject is__________.

1. art

2. P.E.

3. geography

4. P.E.

1. Adrian likes art.

(Adrian thích môn mỹ thuật.)

2. Sarah likes history, physics, and P.E.

(Sarah thích lịch sử, vật lý và thể dục.)

3. Sarah doesn’t like geography.

(Sarah không thích địa lý.)

4. Adrian’s favorite subject is P.E.

( Môn học yêu thích của Adrian là thẻ dục.)

Conversation Skil

Passing your turn

(Chuyển lượt của em)


To pass your turn to someone after finishing speaking, say:

(Để chuyển lượt của em cho ai đó sau khi nói xong, hãy nói:)

How about you?

(Còn bạn thì sao?)

What do you think?

(Bạn nghĩ sao?)

Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Advertisements (Quảng cáo)