Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation Review Unit 1 – Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Pronunciation – Review Unit 1. Home trang 87 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Pronunciation

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. sister

2. A. kitchen

3. A. cake

4. A. bus

5. A. women

6. A. machine

B. his

B. vegetable

B. village

B. fun

B. spring

B. dinner

C. police

C. egg

C. make

C. sunny

C. gym

C. fish

D. six

D. men

D. paper

D. busy

D. ski

D. singer

1. C

2. A

3. B

4. D

5. D

6. A

1.C

Advertisements (Quảng cáo)

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

2. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /e/.

Advertisements (Quảng cáo)

3. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /eɪ/.

4. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

5. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ʌ/.

6. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

Advertisements (Quảng cáo)