Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 2. School – Lesson 2 Practice Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Practice – Lesson 2 Unit 2 School trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Emma: Which club do you want to sign up for?

(Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào?)

Toby: Hmm. I don’t know.

(Hừm. Mình không biết nữa.)

Emma: There’s a book club. Do you like reading?

(Có một câu lạc bộ sách. Bạn có thích đọc sách không?)

Toby: No, I don’t.

(Mình không.)

Emma: How about an I.T. club?

(Còn câu lạc bộ công nghệ thông tin thì sao?)

Toby: Yes, I really like using computers.

(Vâng, mình thực sự thích sử dụng máy tính.)

Emma: Why don’t you sign up for it?

Advertisements (Quảng cáo)

(Sao bạn không đăng ký nó?)

Toby: Yes, good idea.

(Vâng, ý kiến hay đó.)

a dance/a drama

dancing/acting

a tennis/an arts and crafts

playing tennis/doing arts and crafts

– a dance/a drama: khiêu vũ/ kịch

Advertisements (Quảng cáo)

– dancing/acting: nhảy múa/ diễn xuất

– a tennis/an arts and crafts: quần vợt/ thủ công mỹ nghệ

– playing tennis/doing arts and crafts: chơi quần vợt/ làm đồ thủ công mỹ nghệ

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)


A: Which club do you want to sign up for?

(Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào?)

B: Hmm. I’m not sure.

(Hừm. Mình không chắc nữa.)

A: There’s a dance club. Do you like dancing?

(Có một câu lạc bộ khiêu vũ. Bạn có thích khiêu vũ không?)

B: No, I don’t.

(Mình không.)

A: How about a drama club?

(Còn câu lạc bộ kịch thì sao?)

B: Yes, I really like acting.

(Vâng, tôi thực sự thích diễn xuất.)

A: Why don’t you sign up for it?

(Sao bạn không đăng ký nó nhỉ?)

B: Yes, great idea.

(Vâng, ý tưởng tuyệt vời.)

Advertisements (Quảng cáo)