Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 2 Unit 2 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Pronunciation – Lesson 2 Unit 2. School trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World.

Intonation

a. Intonation for positive answers goes up. Intonation for negative answers goes down.

(Ngữ điệu của câu trả lời khẳng định đi lên. Ngữ điệu của câu trả lời phủ định đi xuống.)

b. Listen and focus on how the intonation goes up or down.

(Nghe và tập trung vào ngữ điệu lên hoặc xuống.)


Do you like playing basketball?

(Bạn có thích bóng rổ không? – Có./ Không.)

Yes, I do.

Advertisements (Quảng cáo)

(Có.)

No, I don’t.

(Không.)

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Advertisements (Quảng cáo)

Do you like reading?

(Bạn có thích đọc sách không? – Có./ Không.)

Yes, I do.

(Có.)

No, I don’t.

(Không.)

Yes, I do.

=> Sai vì ngữ điệu câu đi xuống.

d. Read the sentences with the correct intonations to a partner.

(Đọc những câu có ngữ điệu đúng với bạn của em.)

Do you like reading? – No, I don’t.

(Bạn có thích đọc sách không? – Không.)

Advertisements (Quảng cáo)