Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Speaking – Lesson 2 Unit 1 Tiếng Anh 6 SGK iLearn Smart World

Giải bài Speaking Lesson 2 Unit 1. Home trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

What Housework Do Your Family Members Do?

(Các thành viên trong gia đình em làm những việc nhà gì?)

a. You’re doing a survey about housework in Teen World Magazine. Work in groups. Fill in the information for yourself, then ask two friends.

(Em đang làm bài khảo sát về công việc nhà cho trên tạp chí Thế giới thanh thiếu niên. Điền vào bảng với thông tin của bản thân em, sau đó hỏi hai người bạn.)

– What housework does your…? – My…

do the dishes

do the shopping

clean the kitchen

make dinner/ lunch/ breakfast

Do the laundry

Do you do anything alse?

My family

______’s family

______’s family

Advertisements (Quảng cáo)

 TEEN WORLD

do the dishes

 

do the shopping

clean the kitchen

make dinner/ lunch/ breakfast

do the laundry

Do you do anything alse?

My family

me

my mother

my sister

my mother

my brother

my father

Minh’s family

Minh’s sister

Minh’s father

Minh

Minh’s mother

Minh’s mother

Minh

Mai’s family

Mai

Mai’s mother

Mai

Mai’s father

Mai’s mother

Mai

 Tạm dịch:

rửa bát

mua sắm

quét dọn bếp

nấu bữa tối/ trưa/ sáng

làm công việc giặt giũ

Em có làm việc nào khác nữa không?

Gia đình của tôi

tôi

mẹ tôi

chị gái tôi

mẹ tôi

anh trai tôi

bố tôi

Gia đình của Minh

chị gái Minh

bố của Minh

Minh

mẹ của Minh

mẹ của Minh

Minh

Gia đình của Mai

Mai

mẹ của Mai

Mai

bố của Mai

mẹ của Mai

Mai

b. Discuss who does the most housework in your families.

(Thảo luận xem ai là người làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình của các em.)

(Mai’s father) does the most housework in (her) family.

Advertisements (Quảng cáo)

((Bố của Mai) làm nhiều việc nhất trong gia đình bạn ấy.)

– My mother does the most housework in my family.

(Mẹ em làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình em.)

– Minh’s father does the most housework in his family.

(Bố của Minh làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình anh ấy.)

– Minh’s mother does the most housework in her family.

(Mẹ của Minh làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình cô ấy.)

Advertisements (Quảng cáo)