Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Vocabulary – Unit 1 Review Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Giải bài Unit 1 Review – Vocabulary trang 87 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Vocabulary

Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there.

(Điền vào chỗ trống với các từ trong bài học. Chữ cái đầu tiên được cho sẵn.)

1. I like sitting outside on my balcony when it’s hot.

(Tôi thích ngồi bên ngoài trên ban công khi trời nóng.)

2. North, East, South, and W_______ are the four cardinal points of the compass.

Advertisements (Quảng cáo)

3. After eating dinner, I do the d__________.

4. I live in the countryside. My v________ is very small. It only has a few houses and one store.

5. My house has a very big y____________. I like playing soccer there with my friends.

Advertisements (Quảng cáo)

2. West (hướng Tây)

3. dishes (chén/ bát)

4. village (làng)

5. yard (sân)

2. North, East, South, and West are the four cardinal points of the compass.

(Bắc, Đông, Nam và Tây là bốn điểm chính của la bàn.)

3. After eating dinner, I do the dishes.

(Sau khi ăn tối, tôi rửa chén/ bát.)

4. I live in the countryside. My village is very small. It only has a few houses and one store.

(Tôi sống ở nông thôn. Làng tôi rất nhỏ. Nó chỉ có một vài ngôi nhà và một cửa hàng.)

5. My house has a very big yard. I like playing soccer there with my friends.

(Nhà tôi có một cái sân rất rộng. Tôi thích chơi bóng ở đó với bạn bè của tôi.)

Advertisements (Quảng cáo)