Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Writing – Lesson 3 Unit 1 Home Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng giải bài Writing – Lesson 3 Unit 1 Home trang 13 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. With your partner, ask and answer about where you live. Then fill in the notes.

(Làm việc với bạn, hỏi và trả lời về nơi em sống. Sau đó điền thông tin ghi chú.)

My hometown

What/name/hometown?

My hometown is…

Where/hometown?

It is in…

Is/town/city?

It is a…

What/famous/for?

It is famous for…

What/weather/like?

The weather is…

What/like/about it?

I like…

My hometown

What is the name of your hometown?

My hometown is Vung Liem.

Where is your hometown?

It is in Vinh Long province.

Is it in a town or city?

It is in a small town.

What is it famous for?

It is famous for fresh fruit, traditional cakes and beautiful rice paddies.

What is the weather like?

The weather is warm.

What do you like about it?

I like the hospitable people, peaceful life and fresh air.

 Tạm dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

 

Quê hương của tôi

Tên của quê hương bạn là gì?

Quê của tôi là Vũng Liêm.

Quê bạn ở đâu?

Nó thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Nó ở thị trấn hay thành phố?

Nó ở một thị trấn nhỏ.

Nó nổi tiếng về cái gì?

Nó nổi tiếng về trái cây tươi, các món bánh truyền thống và cánh đồng lúa xinh đẹp.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết ấm áp.

Bạn thích gì về nó?

Tôi thích người dân hiếu khách, cuộc sống yên bình và không khí trong lành.

b. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words.

(Sử dụng ghi chú của em để viết một đoạn văn về quê hương em. Sử dụng phần Reading để giúp em. Viết 40 – 50 từ.)

My hometown is Vung Liem. It is in Vinh Long province. It is in a small town.  It is famous for fresh fruit, traditional cakes and beautiful rice paddies.  The weather is warm. I like the hospitable people, peaceful lifestyle and fresh air here. I love my hometown.

Tạm dịch:

Quê tôi là Vũng Liêm. Nó thuộc tỉnh Vĩnh Long. Nó ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với trái cây tươi, các loại bánh truyền thống và những cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Thời tiết ấm áp. Tôi thích những người dân mến khách, lối sống thanh bình và không khí trong lành ở đây. Tôi yêu quê hương tôi.

Advertisements (Quảng cáo)